เทศบาลตำบลคลองปราบ ตำบลคลองปราบ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฏร์ธานี

นายสมหมาย หนูศรีแก้ว

นายกเทศมนตรีตำบลคลองปราบ

087-2681393

  • วิสัยทัศน์

    ร่วมใจกันพัฒนาเป็นตำบลน่าอยู่อาศัย สุขภาพอนามัยถ้วนทั่ว ครอบครัวปลอดภัย ฝักไฝ่การศึกษามีอาชีพก้าวหน้า พาสู่คุณธรรม นำไปสู่อนาคตที่ดี มีความสุข

ข่าวสารชาวทต.คลองปราบ

กิจกรรมชาวทต.คลองปราบ

สื่อ ประชาสัมพันธ์

มัลติมีเดีย

เพลง "สดุดีพระแม่ไทย"
7 สิงหาคม 2562

ผลิตภัณฑ์ตำบล

พี่น้อง ทต.คลองปราบ เราดูแล

5
หมู่
3,855
ประชากร
47.50
ตร.กม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
เทศบาลตำบลคลองปราบ
e-GP
ข่าวสารในเครือข่าย อปท.จังหวัด
ข่าวสารในเครือข่าย อปท.
หนังสือราชการท้องถิ่น (สถ.)