สำนักปลัด
 • ส.ต.อ.สมพ้อง เชาว์ภาษี

  ปลัดเทศบาลตำบลคลองปราบ

  โทร. 085-7822520

 • นางรัตติกาล ฉวาง

  นักทรัพยากรบุุคคล ชำนาญการ รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักงานปลัด

  โทร.093-5769535

 • - ว่าง -

  นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

 • นางรัตติกาล ฉวาง

  นักทรัพยากรบุุคคล ชำนาญการ

  โทร.093-5769535

 • นายพิชัย แซ่ลิ่ง

  นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ

  โทร.089-9713224

 • นางสาวโสพิศ ช่วยเจริญ

  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ

  โทร.098-0130659

 • นางสาวนิตยา คาร

  ครู ชำนาญการ

  โทร.093-6109551

 • ว่าง

  นิติกร ปฏิบัติการ

 • - ว่าง -

  นักตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

 • นางสาวเลิศลักษณ์ สมแก้ว

  เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน

  โทร.081-6937474

 • สิบเอกวีรยุทธ ลิ้นเนี่ยว

  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

  โทร.084-9637611

 • - ว่าง -

  เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน

 • นางสาวฉวีวรรณ ฤทธิมุณี

  ผู้ดูแลเด็ก

  โทร.081-0862419

 • นางสาวทิพวรรณ กาญจนะ

  ผู้ดูแลเด็ก

  โทร.089-9091590

 • นางสาวกรรณิการ์ ศรีทอง

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข

 • นายกิติศักดิ์ ทองศิริ

  พนักงานขับเครื่องกลขนาดเบา

  โทร.061-9065664

 • นางสาวธิดารัตน์ เกลือนเมือง

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

  โทร.086-2680219

 • - ว่าง -

  พนักงานขับรถยนต์

 • นายณรงค์ศักดิ์ วงษ์คุ้ม

  นักการภารโรง

  โทร.080-7006086

 • - ว่าง -

  พนักงานขับรถยนต์