ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 • ส.ต.อ.สมพ้อง เชาว์ภาษี

  ปลัดเทศบาล

  โทร. 085-7822520

 • - ว่าง -

  ผู้อำนวยการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

 • นางสาวนิตยา คาร

  ครู ชำนาญการ

  โทร.093-6109551

 • นางสาวฉวีวรรณ ฤทธิมุณี

  ผู้ดูแลเด็ก

  โทร.081-0862419

 • นางสาวทิพวรรณ กาญจนะ

  ผู้ดูแลเด็ก

  โทร.089-9091590