กองคลัง
 • ส.ต.อ.สมพ้อง เชาว์ภาษี

  ปลัดเทศบาลตำบลคลองปราบ

  โทร. 085-7822520

 • ส.ต.อ.สมพ้อง เชาว์ภาษี

  ปลัดเทศบาลตำบลคลองปราบรักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

  โทร. 085-7822520

 • - ว่าง -

  นักวิชาการเงินและบัญชี

 • นางสาวเกศกมล ไวถาวร

  เจ้าพนักงานการเงินบัญชี ปฏิบัติงาน

 • นายอภิชาติ ธเนศกัณฑ์บวร

  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปฏิบัติงาน

  โทร.087-8370444

 • -ว่าง-

  เจ้าพนักงานพัสดุ

 • นางสาวนุสรา สุขอ่อน

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

  โทร.082-0468747

 • นางสาวสุภาพร แซ่ฉิ้น

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

  โทร.099-3104426

 • นางสาวดวงฤดี โปอินทร์

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

  โทร.089-5883526

 • นายณัฐดนัย เพ็งจันทร์

  พนักงานจ้างทั่วไป