กองคลัง
 • ส.ต.อ.สมพ้อง เชาว์ภาษี

  ปลัดเทศบาลตำบลคลองปราบ

  โทร. 085-7822520

 • ส.ต.อ.สมพ้อง เชาว์ภาษี

  ปลัดเทศบาลตำบลคลองปราบ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

  โทร. 085-7822520

 • - ว่าง -

  นักวิชาการเงินและบัญชี

 • นางสาวเกศกมล ไวถาวร

  เจ้าพนักงานการเงินบัญชีปฏิบัติงาน

 • นายอภิชาติ ธเนศกัณฑ์บวร

  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

  -

 • -ว่าง-

  เจ้าพนักงานพัสดุ

 • นางสาวนุสรา สุขอ่อน

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

  -

 • นายณัฐดนัย เพ็งจันทร์

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

  -

 • นางสาวดวงฤดี โปอินทร์

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

  -