สมาชิกสภา
 • นายเฉลิมวุฒิ สอนเพ็ชร์

  ประธานสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ

  โทร.061-5355759

 • นายสิทธิชัย มีศรี

  รองประธานสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ

  โทร.099-4860506

 • นางสาวกาญจนา เพชรขน

  เลขานุการสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ

  โทร.061-1959562

 • นายทวีศักดิ์ ชูหนู

  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ (เขต 1)

  โทร.089-5889372

 • นายบรรยงค์ บุญอินทร์

  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ (เขต 2)

  โทร.089-5897507

 • นายเฉลิมวุฒิ สอนเพ็ชร์

  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ (เขต 1)

  โทร.061-5355759

 • นางวารุณี แก้วจันทร์

  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ (เขต 2)

  โทร.099-4075057

 • นายวิมล สื่อมโนธรรม

  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ (เขต 1)

  โทร.089-2884061

 • นายกมล บุญเนือง

  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ (เขต 2)

  โทร.089-2918167

 • นายอนันต์ ทวีสุภรพัฒนา

  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ (เขต 1)

  โทร.082-8186610

 • นายสิทธี สิทธิเชนทร์

  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ (เขต 2)

  โทร.086-9489210

 • นายบัญชา คงศิริ

  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ (เขต 1)

  โทร.091-1540269

 • นางสาวกาญจนา เพชรขน

  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ (เขต 2)

  โทร.061-1959562

 • นายประเทพ ทองศิริ

  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ (เขต 1)

  โทร.093-5842538

 • นายสิทธิชัย มีศรี

  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ (เขต 2)

  โทร.099-4860506