คณะผู้บริหาร
 • นายสมหมาย หนูศรีแก้ว

  นายกเทศมนตรีตำบลคลองปราบ

  โทร.087-2681393

 • นายอำนวย ศรชนะ

  รองนายกเทศมนตรีตำบลคลองปราบ (รอง 1)

  โทร.095-3305332

 • นายไพโรจน์ เหรียญวิทยากุล

  รองนายกเทศมนตรีตำบลคลองปราบ (รอง 2)

  โทร.081-8622150

 • นายสมพงศ์ ทองศิริ

  เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลคลองปราบ

  โทร.085-0657622

 • นางรัชนี

  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลคลองปราบ

  โทร.089-7285592