บุคลากรฝ่ายปกครอง
 • นายหิรัญกฤษฎิ์ เล็กขำ

  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1

 • นายวีระศักดิ์ บัวแก้ว

  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2

 • นายโกมล ชุมศรี

  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 3

 • นายจิรพันธ์ มีพัฒน์

  กำนันตำบลคลองปราบ

 • นายสุรพงศ์ หวายเครือ

  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 5

 • นายสุรศักดิ์ นารถกลับ

  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1

 • นางสาวผกา วุฒิศักดิ์

  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ 2

 • นายพิสนธิ์ ติณชาติอารักษ์

  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ 3

 • นายวิรัช คงศิริ

  แพทย์ประจำตำบล หมู่ 4

 • นายยุทธพร สังข์มณี

  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ 5

 • นายสมบรูณ์ ว่องพจมาน

  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1

 • นายสมสุข วิจาราณ์

  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบหมู่ 2

 • นายวิษณุ ธราพร

  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ 3

 • นายจรินทร์ สุขหนู

  สารวัตรกำนัน

 • นายเจริญ พรหมศร

  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ 5

 • นายสุพจน์ เกิดกุล

  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบหมู่บ้าน

 • นายมนตรี ศรีอ่อน

  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ 2

 • นายธวัชชัย ว่องโชคธนาต

  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบหมู่บ้าน

 • นายอุดม สุขแก้ว

  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบหมู่บ้าน

 • นายสานิตย์ บุญใย

  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบหมู่บ้าน

 • นายพิทักษ์ สุขขุน

  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ 4

 • นางอนัญญา ชูช่วย

  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ 4