หน่วยตรวจสอบภายใน
  • ส.ต.อ.สมพ้อง เชาว์ภาษี

    ปลัดเทศบาลตำบลคลองปราบ

  • นางสาวจริพรรณ ชูช่วยสุวรรณ

    นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

    โทร.084-6896012