การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
กิจกรรมประชุมพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลแนวทางในการปฏิบัติงานการเสริมสร้างวัฒนธรรมในองค์กร การป้องกันทุจริตในองค์กรเป็นองค์กรที่มีคุณธรรมโปร่งใสในการปฏิบัติงาน ประจำปี 2565
26 มกราคม 2565

85


กิจกรรมประชุมพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลแนวทางในการปฏิบัติงานการเสริมสร้างวัฒนธรรมในองค์กร การป้องกันทุจริตในองค์กรเป็นองค์กรที่มีคุณธรรมโปร่งใสในการปฏิบัติงาน ประจำปี 2565

 

เอกสารแนบ