ITA 2564
ITA 2564
8 เมษายน 2564

119


ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัดย่อย (33 ข้อมูล)

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน  

ข้อมูลพื้นฐาน  

(1) โครงสร้าง

(2) ข้อมูลผู้บริหาร

(3) อำนาจหน้าที่

(4) แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

(5) ข้อมูลการติดต่อ

(6) กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

การประชาสัมพันธ์

(7) ข่าวประชาสัมพันธ์

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

(8) Q&A

(9) Social Network

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน  

การดำเนินงาน

(10) แผนดำเนินงานประจำปี

(11) รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

(12) รายงานผลการดำเนินการประจำปี

การปฏิบัติงาน

(13) คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

การให้บริการ

(14) คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

(15) ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

(16) รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

(17) E-Service

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

(18) แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

(19) รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

(20) รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

(21) แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

(22) ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

(23) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

(24) รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

(25) นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

(26) การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

(27) หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

(28) รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

(29) แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

(30) ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

(31) ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

(32) ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

(33) การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัดย่อย (10 ข้อมูล)

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

(34) เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

(35) การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

(36) การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

(37) การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

(38) การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

แผนป้องกันการทุจริต

(39) แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

(40) รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

(41) รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

(42) มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

(43) การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน