ข่าวสารในเครือข่าย อปท.จังหวัด
ย้อนกลับ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง

ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2023-09-12

องค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา

จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสุขุมวิท หมู่ที่ 5 บ้านย่านตะเคียน ตำบลไทรโสภา อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฏร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2023-09-18

องค์การบริหารส่วนตำบลบางชนะ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายราษฎร์อุทิศล่าง (สฎ.ถ.93-014) หมู่ที่ 3 ตำบลบางชนะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2023-09-18

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าร่อน

จ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาวัดสวาด - ในเขา หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2023-09-12

องค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตซอยตะปาน 10 จากปากซอย - บ้านนายสุนทร บาลเพชร (สายตะปาน 12 เชื่อมต่อ ซอยตะปาน 10) หมู่ที่ 1 ตำบลตะปาน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2023-09-14

องค์การบริหารส่วนตำบลพ่วงพรมคร

จ้างจ้างเหมาบริการรถรับ-ส่่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน ตามโครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬากับหน่วยงานอื่น ๆ กรีฑา ดาวรุ่ง ชิงแชมป์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2023-09-13

องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการถมดินปรับพื้นที่หลังที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน หมู่ที่ ๑ บ้านไสนา ตำบลอิปัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2023-09-12

องค์การบริหารส่วนตำบลวัง

จ้างโครงการปรับปรุงถนนสายบ้านท่าชะหมู่ที่ 3 (ซอยสามัคคี 1) ตำบลวัง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2023-09-19

องค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์

ซื้อโครงการจัดตั้งและทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี (น้ำมันเชื้อเพลิง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2023-09-14

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ

จ้างเช่าสถานที่ทิ้งขยะ (โครงการจัดเก็บขยะและสิ่งปฏิกูลในเขตตำบลน้ำพุ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2023-09-14

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่

จ้างทำป้ายไวนิลตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมด้านจริยธรรม การเรียนรู้ การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2023-09-13

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา

ซื้อสื่อการเรียนการสอนและหนังสือเรียนของ ศพด.บ้านคลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2023-09-18

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร

จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับ ศพด.อบต.คลองไทร ประจำเดือนกันยายน 2566 จำนวน 21 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2023-09-12

องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างหอถังระบบประปา หมู่ที่ ๗ บริเวณสระคลองน้ำเย็น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2023-09-13

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง

ซื้อวัสดุการเกษตร ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2023-09-13

องค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน

ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2023-09-12

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย

จ้างรถบัสขนาดเล็กโดยสารพร้อมน้ำมันเช้ื้อเพลิง โครงการพัฒนาผู้เรียน(ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรุ้) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ศรีวิชัย ๑ (บ้านหัวเขา) ณ วัดพระธาตุน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2023-09-13

องค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมสนามกีฬา อบต. บางงอน หมู่ที่ 4 ต.บางงอน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2023-09-22

องค์การบริหารส่วนตำบลพุนพิน

ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2023-09-10

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก

จ้างเหมาซ่อมแซมท่อจ่ายน้ำประปาของ อบต.เขาตอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2023-09-13