ข่าวสารในเครือข่าย อปท.จังหวัด
ย้อนกลับ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง

ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-02-20

องค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์(วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมอุปกรณ์ครบชุด) จำนวน 1,800 โด๊ส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-02-28

องค์การบริหารส่วนตำบลบางชนะ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายราษฎร์อุทิศล่าง (สฎ.ถ.93-014) หมู่ที่ 3 ตำบลบางชนะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2024-02-27

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าร่อน

จ้างซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ กองช่าง จำนวน 2 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าร่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-02-27

องค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน

จ้างทำป้ายไวนิล ป้ายโฟมบอร์ด และคู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ตามโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กโดยใช้เครื่องมือ DSPM และวัสดุอุปกรณ์ที่เหมาะสมกับวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-02-19

องค์การบริหารส่วนตำบลพ่วงพรมคร

ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน จำนวน 2 เครื่อง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-02-22

องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน

ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-02-23

องค์การบริหารส่วนตำบลวัง

ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร - เครื่องสูบน้ำแบบจุ่ม (Submersible Pump) ขนาด ๒ แรงม้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-02-23

องค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์

จ้างทำป้ายไวนิลแนวกันไฟป่าชุมชน ตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-02-23

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-02-23

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบุญพา หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2024-02-20

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา

ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ในการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-02-28

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร

ซื้อวัสดุในการฝึกอบรมและของสมนาคุณวิทยากร ตามโครงการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน อบต.คลองไทร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-02-27

องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน

จ้างเหมาซ่อมแซมถนนสาย สฎ.ถ. ๑๓๓-๑๙ สายบ้านกันหลา-ทุ่งนาเสืออูม (ช่วงที่ ๑ เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-02-27

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง

จ้างโครงการบุกเบิกถนนสายบ้านทุ่งนอก-ปากโหก หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-02-20

องค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน

จ้างเหมาโครงการสร้างฝายชะลอน้ำชั่วคราวเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและทางการเกษตรให้กับประชาชน หมู่ที่ ๖ ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฏร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-02-23

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย

จ้างเหมาปลูกต้นทองอุไรเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-02-20

องค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน

จ้างเหมาบริการซ่อมกล้องวงจรปิด (CCTV) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-02-22

องค์การบริหารส่วนตำบลพุนพิน

จ้างโครงการขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสระพัง-หนองไทร หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-02-22

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-02-20