หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
15 พฤษภาคม 2563

169


เอกสารแนบ
สมรรถนะประจำสายงาน
15 พฤษภาคม 2563

159


เอกสารแนบ
หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคคลากร
15 พฤษภาคม 2563

201


เอกสารแนบ
หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ
8 พฤษภาคม 2563

172


เอกสารแนบ