เรื่องอื่นๆ
แผนผังขั้นตอนการร้องทุกข์
7 ตุลาคม 2562

0


แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
7 ตุลาคม 2562

0


แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ  ๒๕๖๑ 

 

คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
7 ตุลาคม 2562

0


 รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 

คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561
7 ตุลาคม 2562

0


รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561

 

คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2562
7 ตุลาคม 2562

0


รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2562 

 

คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

คู่มือการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลคลองปราบ
7 ตุลาคม 2562

0


คู่มือการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลคลองปราบ

 

คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

ขั้นตอนการบริการประชาชนของเทศบาลตำบลคลองปราบ
7 ตุลาคม 2562

0


ขั้นตอนการบริการประชาชนของเทศบาลตำบลคลองปราบ

 

คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
7 ตุลาคม 2562

0


ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

 

ข้อบังคับว่าด้วยจริยธรรมข้าราชการ เทศบาลตำบลคลองปราบ
7 ตุลาคม 2562

0


ข้อบังคับว่าด้วยจริยธรรมข้าราชการ เทศบาลตำบลคลองปราบ 

 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
7 ตุลาคม 2562

0


แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 

ประกาศแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

 

 

  เอกสารแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)  คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร  ส่วนที่ 1  , ส่วนที่ 2 ส่วนที่ 3   

มาตรการส่งเสริมป้องกันการทุจริตในองค์กร
7 ตุลาคม 2562

0


มาตรการส่งเสริมป้องกันการทุจริตในองค์กร 

-  มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต  คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

มาตรการป้องกันการรับสินบน คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม  คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ  คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

 

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
7 ตุลาคม 2562

0


การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริตของเทศบาลตำบลคลองปราบ 

ควบคุมภายในของเทศบาลตำบลคลองปราบ

คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

 

แผนการส่งเสริมการท่องเที่ยวประจำปี 2561
1 ตุลาคม 2562

0


แผนการส่งเสริมการท่องเที่ยวประจำปี 2561 

คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

แผนการส่งเสริมการท่องเที่ยวประจำปี 2562
1 ตุลาคม 2562

0


แผนการส่งเสริมการท่องเที่ยวประจำปี 2562

คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
1 ตุลาคม 2562

0


ฐานข้อมูลภูมิปัญญา/ปราชญ์ชาวบ้าน

ตำบลคลองปราบ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

ลำดับที่

ชื่อ-สกุลปราชญ์

ปราชญ์/ภูมิปัญญา(เรื่อง)

1

นายอาทิตย์ มติธรรม

เกษตรผสมผสาน(สละอาทิตย์)

2

นายสุรพงค์ หวายเครือ

การขยายพันธุ์กบ , การเลี้ยงหมูหลุม

3

นายเขื่อน  บุญขาว

การจักสาน

4

นางบุญส่ง เกิดแป้น

สมุนไพรพื้นบ้าน                                

5

นายชนันท์  ชูแก้ว

การเผาถ่าน น้ำส้มควันไม้

6

นายยุทธพร สังขมณี

น้ำหมักหน่อกล้วย

7

นายอุดมพร  นามสมบัติ

การตีผึ้งยวน(การจับผึ้งยวน)

8

นางเอี้ยน ประดิษฐคล้าย

เครื่องจักสาน(นาง กระด้ง)

9

นางเจือบ  พลประสิทธิ์

เครื่องจักสาร (ตะกร้าใบเตย)

10

นายสิทธิโชค แก้วจันทร์

การเพาะเมล็ดเหรียง

11

นายบรรชา  นราพงศ์

การเขียนลายไทย

12

นายสถิตย์      มีศรี

การปลูกและการอบสมุนไพร

13

นางพร้อย  หนูสิงห์

หมอตำแย

14

นางรัตติยา  หวายเครือ

การทำปลาดุกแดดเดียว

15

นายประดับ  ประดิษฐคล้าย

การเลี้ยงกราว (ตะพานน้ำภูเขา)

 

 

 

 

คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร