ยุทธศาสตร์และแนวทางพัฒนา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
4 ตุลาคม 2562

0


ยุทธศาสตร์การพัฒนา

            1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

            2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

            3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

            4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

            5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

            6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านประสิทธิภาพการเมือง การบริหาร   และการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น

            7.ยุทศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เอกสารแนบ