วิสัยทัศน์และนโยบาย
คำแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ
10 พฤษภาคม 2564

0


คำแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ

โดย

นายสมหมาย  หนูศรีแก้ว

ในการประชุมสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ

๑๐  พฤษภาคม ๒๕๖๔    ณ. ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ

*******************************************

เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ

           ตามที่ได้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลคลองปราบ โดยตรงจากประชาชนในพื้นที่ เมื่อวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมา ปรากฎว่าผมได้รับการเลือกตั้งจากประชาชนที่ได้ให้โอกาสทำหน้าที่และดำรงตำแหน่งเป็นนายกเทศมนตรีตำบลคลองปราบ  และทางคณะกรรมการการเลือกตั้งได้แจ้งผลประกาศการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลคลองปราบ เมื่อวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2564 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผมมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบในการบริหารงาน  ราชการของเทศบาลให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับเทศบัญญัติและนโยบายที่ได้ทำไว้ เป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเจริญก้าวหน้าและก่อให้เกิดประโยชน์ที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ของเทศบาลตำบลคลองปราบ ผมจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์  สุจริต เสียสละตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและพร้อมที่รับฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่าย เพื่อจะนำมาเป็นแนวทางในการทำงานด้านต่าง ๆ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนในการทำงานเพื่อมุ่งสู่ความสำเร็จตามเป้าหมาย สร้างความเจริญรุ่งเรืองแก่ท้องถิ่นอย่างยั่งยืนในอนาคตต่อไป  โดยจะดำเนินการตามวิสัยทัศน์ของนักพัฒนา ร่วมใจกันพัฒนาเป็นตำบลน่าอยู่อาศัย  สุขภาพอนามัยถ้วนทั่ว  ครอบครัวปลอดภัย  ฝักไฝ่การศึกษามีอาชีพก้าวหน้า พาสู่คุณธรรม นำไปสู่อนาคตที่ดี มีความสุข

          บัดนี้ผมพร้อมทำหน้าที่แถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลตำบลคลองปราบก่อนเข้ารับหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลคลองปราบ

          โดยมีนโยบายในการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้  เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาให้ท้องถิ่นมีความเจริญก้าวหน้า มุ่งความสำเร็จในอนาคตอย่างยั่งยืนเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนในท้องถิ่น  จึงขอแถลงนโยบายต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ ดังนี้คือ

 

เอกสารแนบ
วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
10 พฤษภาคม 2564

0


 

วิสัยทัศน์ของเทศบาลตำบลคลองปราบ

“ ร่วมใจกันพัฒนาเป็นตำบลน่าอยู่อาศัย  สุขภาพอนามัยถ้วนทั่ว  ครอบครัวปลอดภัย  ฝักไฝ่การศึกษามีอาชีพก้าวหน้า พาสู่คุณธรรม นำไปสู่อนาคตที่ดี มีความสุข ”

 

พันธกิจของเทศบาลตำบลคลองปราบ

(1) การคมนาคมมีความสะดวก โครงสร้างพื้นฐานมั่นคง

(2) ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการเพียงพอและทั่วถึง

(3) เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็งยั่งยืน ประชาชนพึ่งพาตนเองได้ และปัญหาความยากจนลดลง

(4) ประชาชนมีสุขภาพที่ดี มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน คุณภาพชีวิตดีขึ้น

(5) เพิ่มพูนการเรียนรู้ของชุมชน ธำรงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น

(6) ประชาชนเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเอง และมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น

(7) เทศบาลตำบล  สามารถเป็นที่พึ่งของประชาชนในพื้นที่ได้มากที่สุด

(8) ทรัพยากรธรรมชาติคงอยู่ และสิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ

(9) ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้สามารถสร้างรายได้ให้กับประชาชนในท้องถิ่น

(10) มีทรัพยากรน้ำใช้เพื่อการเกษตรกรรมที่เพียงพอ ได้ผลผลิตเพิ่มขึ้น ลดผลกระทบ จากน้ำท่วมและฝนแล้ง