แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
21 เมษายน 2566

20


คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

เอกสารแนบ
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
4 กันยายน 2563

191


มาตรการส่งเสริมป้องกันการทุจริตในองค์กร 

-  มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต  คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

มาตรการป้องกันการรับสินบน คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม  คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ  คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

- คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ   คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

เอกสารแนบ