งานบริหารงานบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
22 พฤศจิกายน 2562

310


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
20 พฤศจิกายน 2562

235


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
19 พฤศจิกายน 2562

279


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
18 พฤศจิกายน 2562

220


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
23 ตุลาคม 2562

198


แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการ

เอกสารแนบ
ประกาศมาตรการการใช้ดุลยพินิจอำนาจหน้าที่ตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี
20 มีนาคม 2562

196


ประกาศมาตรการการใช้ดุลยพินิจอำนาจหน้าที่ตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี

เอกสารแนบ
มาตรการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการรักษาประโยขน์สาธารณะ
25 มกราคม 2562

193


มาตรการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการรักษาประโยขน์สาธารณะ

เอกสารแนบ
ประกาศ ประมวลจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างพนักงานเจ้างเทศบาลตำบลคลองปราบ
10 ตุลาคม 2560

210


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศ ประมวลจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างพนักงานเจ้างเทศบาลตำบลคลองปราบ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ