ข่าวรับสมัครงานโอน/ย้าย
ประกาศรับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น
9 กุมภาพันธ์ 2566

1386


ประกาศรับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาล

หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง 

                                    -ตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) จำนวน 1 อัตรา