Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
 
     หน้าแรก
ข้อมูลทั่วไป
   ประวัติความความเป็นมา
   ข้อมูลพื้นฐานเทศบาล
   แผนที่และการเดินทาง
   โครงสร้างการบริหาร
   ยุทธศาสตร์และแนวทางพัฒนา
   วิสัยทัศน์และนโยบาย
   อำนาจหน้าที่
   ผลงานเทศบาล
   วารสาร/จดหมายข่าว
   กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
   นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
แผนพัฒนาเทศบาล
   รายงานการติดตามผล
   แผนพัฒนาท้องถิ่น
   แผนการดำเนินงานประจำปี
   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
   งานบริหารงานบุคคล
    การจัดซื้อจัดจ้าง
   การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
   แผนการใช่จ่ายงบประมาณประจำปี
   แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงาน
   รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
   งานการประชุมสภา
   รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร
   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
เทศบัญญัติ
   งบประมาณรายจ่าย
   สถิติเรื่องร้องเรียนทางทุจริต
   คู่มือการให้บริการประชาชน
   คู่มือการปฏิบัติงาน
   เทศบัญญัติต่าง ๆ
   เรื่องอื่นๆ
แผนการปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต
   แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
   ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
   การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
   รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
มาตราการภายในเพื่อส่งเสริม
ความโปร่งใสและป้องกัน
   มาตรการเผยเเพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
   มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
   มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   การดำเนินการตามมาตรการการส่งเสริมคุณธรรม เเละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน การให้บริการ
การให้บริการ
   คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
   ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
การปฏิบัติงาน
   คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
   รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
   E-Service
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   การบริหารและทรัพยากรบุคคล
   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคลประจำปี
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
   เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
   การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
   นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
การส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร
   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
กฏหมายและระเบียบต่างๆ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภา
   สำนักปลัด
   กองคลัง
   กองช่าง
   กองการศึกษา
   บุคลากรฝ่ายปกครอง
 
ติดต่อ สอบถาม
ทต.คลองปราบ 077-341-117
เวลา 08.30 - 16.30
เช็คอีเมล์สารบรรณ
saraban@klongprab.go.th
ทต.คลองปราบ
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อ วันที่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกฝายหน้านบคลองขรม หมู่ที่ 4 บ้านหนองม่วง ตำบลคลองปราบ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 9) 25 ม.ค. 2566
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ ๒ บ้านทางข้าม - เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๓ ตำบลพรุพี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e- bidding) (ดู : 10) 24 ม.ค. 2566
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โครงการขุดลอกแหล่งน้ำหน้าฝ่ายคลองขรม หมู่ที่ ๒ ตำบลคลองปราบ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัด สุราษฎร์ธานี (ดู : 8) 24 ม.ค. 2566
โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 2 บ้านทางข้าม - เชื่อมต่อ หมู่ที่ 3 ตำบลพรุพี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 15) 19 ม.ค. 2566
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการขุดลอกฝายหน้านบคลองขรม หมู่ 4 บ้านหนองม่วง ตำบลนาสาร อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 9) 5 ม.ค. 2566
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างการขุดลอกฝายหน้านบคลองขรม หมู่ที่ 4 บ้านคลองม่วง ตำบลคลองปราบ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 17) 19 ธ.ค. 2565
ประกาศ เรื่อง การดำเนินการตรวจรับพัสดุ โครงการซ่อมแซมระบบประปา หมู่ที่2 บ้านทางข้าม ตำบลคลองปราบ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราาฎร์ธานี (ดู : 21) 30 พ.ย. 2565
เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566 โครงการขุดลอกสระน้ำหนองทิว หมู่ที่2 บ้านทางข้าม ตำบลคลองปราบ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 25) 23 พ.ย. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต หมู่ที่1 บ้านหนองปลิง - หมู่ที่ 4 บ้านหนองม่วง ตำบลคลองปราบ เชื่อมต่อถนนกาญจนา อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 21) 21 พ.ย. 2565
ประกาศ เรื่อง การดำเนินการตรวจรับพัสดุ โครงการซ่อมแซมระบบประปา หมู่ที่2 บ้านทางข้าม ตำบลคลองปราบ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราาฎร์ธานี (ดู : 18) 14 พ.ย. 2565
ประกาศการดำเนินการตรวจรับพัสดุ โครงการซ่อมแซมระบบประปา หมู่ 4 บ้านหนองม่วง ต.คลองปราบ อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี (ดู : 27) 2 พ.ย. 2565
ประกาศการดำเนินการตรวจรับพัสดุ โครงการซ่อมแซมระบบประปา หมู่ 1 บ้านหนองปลิง ต.คลองปราบ อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี (ดู : 25) 2 พ.ย. 2565
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โครงการขุดลอกสระน้ำหนองทิว หมู่2 บ้านทางข้าม ต.คลองปราบ อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี (ดู : 27) 31 ต.ค. 2565
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โครงการขุดลอกฝายหน้านบคลองขรม หมู่4 บ้านหนองม่วง ต.คลองปราบ อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี (ดู : 21) 31 ต.ค. 2565
เผยแพร่แผนการจัดการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปรงบประมาร พ.ศ.2565 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต ม.1 บ้านหนองปลิง -ม.4 บ้านหนองม่วง (ดู : 36) 20 ต.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทิวทอง หมู่ 2 บ้านทางข้าม (ดู : 21) 3 ต.ค. 2565
ประกาศปรับปรุงกำหนดอายุการใช้งานครุภัณฑ์ ประเภทสินทรัพย์ เทศบาลตำบลคลองปราบ (ดู : 25) 29 ก.ย. 2565
ประกาศ การดำเนินการตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกบดอัดแน่นสายดอนซอ หมู่ ๑ บ้านหนองปลิง (ช่วงที่ 2 ) ต.คลองปราบ อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี (ดู : 32) 27 ก.ย. 2565
ประกาศ ดำเนินการตรวจรับงานจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าสถานีรถไฟคลองปราบ (ดู : 36) 21 ก.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกบดอัดแน่นสายดอนซอ หมู่ 1 บ้านหนองปลิง (ระยะ 2 ) ต.คลองปราบ อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี (ดู : 78) 25 ก.ค. 2565
ประกาศ การดำเนินการตรวจรับงานโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยชูจิตร หมู่่ 4 บ้านหนองม่วง ตำบลคลองปราบ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 44) 18 ก.ค. 2565
ประกาศ การดำเนินตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างระบบหอถังทรงแชมเปญ หมู่ที่ ๑ บ้านหนองปลิง (ดู : 64) 11 ก.ค. 2565
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก บดอัดแน่นสายดอนซอ หมู่ที่ 1 บ้านหนองปลิง(2 ช่วงระยะ) ต.คลองปราบ อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี) (ดู : 66) 16 มิ.ย. 2565
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก บดอัดแน่นสายดอนซอ หมู่ที่1 บ้านหนองปลิง ต.คลองปราบ อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี (ดู : 48) 15 มิ.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมแซมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าสถานีรถไฟ หมู่ 3 ต.คลองปราบ อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี (ดู : 77) 9 มิ.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยชูจิตร หมู่ที่ 4 บ้านหนองม่วง ตำบลคลองปราบ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฏร์ธานี (ดู : 50) 7 มิ.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมบริเวณถ้ำพระ หมู่ 1 บ้านหนองปลิง ตำบลบ้านาสาร อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฏร์ธานี (ดู : 57) 31 พ.ค. 2565
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก บดอัดแน่นสายดอนซอ หมู่ 1 บ้านหนองปลิง (2 ช่วงระยะ) ต.คลองปราบ อ.บ้านนาสาร จ. สุราษฏร์ธานี (ดู : 64) 26 พ.ค. 2565
ประกาศราคากลาง จัดซื้อจัดจ้างโครงสร้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม บริเวณถ้ำพระ หมู่ที่ 1 เทศบาลตำบลคลองปราบ (ดู : 62) 26 พ.ค. 2565
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าสถานีรถไฟคลองปราบ (ดู : 53) 10 พ.ค. 2565
ประกาศโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยชูจิตรหมู่ ที่4 บ้านหนองม่วง (ดู : 55) 9 พ.ค. 2565
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ดู : 55) 5 พ.ค. 2565
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยชูจิตร หมู่ 4 บ้านหนองม่วง ต.คลองปราบ (ดู : 60) 3 พ.ค. 2565
ประกาสผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังเหล็กทรงแชมเปญ หมู่1 (ดู : 57) 2 พ.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยควนเหรียง หมู่5 (ดู : 61) 28 เม.ย. 2565
ประกาศราคากลาง จัดซื้อจัดจ้างโครงสร้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม บริเวณถ้ำพระ หมู่ที่ 1 เทศบาลตำบลคลองปราบ (ดู : 64) 28 เม.ย. 2565
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงสร้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม บริเวณถ้ำพระ หมู่ที่ 1 เทศบาลตำบลคลองปราบ (ดู : 62) 26 เม.ย. 2565
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังเหล็กทรงแชมเปญ หมู่ที่ 1 ตำบลคลองปราบ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 70) 4 เม.ย. 2565
ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังเหล็กทรงแชมเปญ หมู่ที่ 1 ตำบลคลองปราบ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 69) 1 เม.ย. 2565
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยควนเหรียง (ตอนที่2) หมู่ที่ 5 ตำบลคลองปราบ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 87) 18 มี.ค. 2565
ประกาศเทศบาลตำบลคลองปราบเรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการจ้างถนนลาดยางสายบ้านนายแผนเชื่อมต่อถนน 4009 (ถ้ำพระ) หมู่ที่ 1 ตำบลคลองปราบ (ดู : 117) 2 ธ.ค. 2564
ประกาศเทศบาลตำบลคลองปราบเรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการจ้างถนนนบกุย-ควนทัง เชื่อมต่อหมู่ที่ 1 หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 5 ตำบลคลองปราบ (ดู : 141) 8 ต.ค. 2564
ประกาศผลผู้ชนะประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการด่อสสนามฟุตบอลขนาด ๗ คน ศูนย์กีฬาเทศบาลตำบลคลองปราบ หมู่ที่ ๑ ตำบลคลองปราบ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 230) 11 มี.ค. 2564
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการด่อสสนามฟุตบอลขนาด ๗ คน ศูนย์กีฬาเทศบาลตำบลคลองปราบ หมู่ที่ ๑ ตำบลคลองปราบ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 238) 23 ก.พ. 2564
ประกาศเทศบาลตำบลคลองปราบ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคาโดมลานกีฬาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ (e-bidding) (ดู : 357) 2 ก.ย. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลคลองปราบ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคาโดมลานกีฬาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ (e-bidding) (ดู : 326) 19 ส.ค. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลคลองปราบ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกปรับปรุงสระน้ำหนองเภา หมู่ ที่ ๔ บ้านหนองม่วง ตำบลคลองปราบ (ดู : 308) 10 ส.ค. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลคลองปราบ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกปรับปรุงสระน้ำหนองเภา หมู่ที่ 4 บ้านหนองม่วง ตำบลคลองปราบ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e+bidding) (ดู : 279) 29 ก.ค. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลคลองปราบเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างหอประปาถังเหล็กทรงแชมเปญ-หมู่ที่1 (ดู : 287) 8 พ.ค. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลคลองปราบเรื่อง จัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างประปาหอถังเหล็กทรงแซมเปญ(ตอกเข็ม) หมู่ที่ ๑ บ้านหนองปลิง (ดู : 319) 21 เม.ย. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลคลองปราบเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางสายนบกุย-ควนทัง หมู่ที่ 1-5 ตำบลคลองปราบ (ดู : 303) 24 มี.ค. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลคลองปราบ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำบ้านนายแผน - ถ้ำพระ หมู่ที่ 1 (ดู : 329) 18 มี.ค. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลคลองปราบ เรื่องประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางนบกุย- ควนทัง หมู่ที่ ๑-๕ ตำบลคลองปราบ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 335) 6 มี.ค. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลคลองปราบ เรื่องประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำบ้านนายแผน-ถ้ำพระ หมู่ที่ ๑ ตำบลคลองปราบ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 265) 28 ก.พ. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลคลองปราบ เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ จุน้ำได้ไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 316) 19 ก.พ. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลคลองปราบ เรื่องประกวดราคาโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ จุน้ำได้ไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 309) 3 ก.พ. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลคลองปราบ เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยโกฉ้วน-หนองประปา หมู่ที่ ๕ (ดู : 249) 3 ต.ค. 2562
ประกาศเทศบาลตำบลคลองปราบ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยโกฉ้วน-หนองประปา หมู่ที่ 5 บ้านคีรีราษฎร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 314) 10 ก.ย. 2562
ประกาศเทศบาลตำบลคลองปราบ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงทางเท้าบริเวณรอบสนามฟุตบอลหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลคลองปราบ ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 293) 1 ส.ค. 2562
ประกาศเทศบาลตำบลคลองปราบ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงทางเท้าบริเวณรอบสนามฟุตบอลหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลคลองปราบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 351) 4 มิ.ย. 2562
 
 หน้า  1 |  2 |  3 | 
 
   เทศบาลตำบลคลองปราบ
   เทศบาลตำบลคลองปราบ ตำบลคลองปราบ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฏร์ธานี
   โทรศัพท์ : 077-344117 โทรสาร : 077-344369
E-mail Address : klongprab@hotmail.com
   Copyright © 2019. www.klongprab.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs