Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
 
     หน้าแรก
ข้อมูลทั่วไป
   ประวัติความความเป็นมา
   ข้อมูลพื้นฐานเทศบาล
   แผนที่และการเดินทาง
   โครงสร้างการบริหาร
   ยุทธศาสตร์และแนวทางพัฒนา
   วิสัยทัศน์และนโยบาย
   อำนาจหน้าที่
   ผลงานเทศบาล
   สารจากนายกเทศมนตรี
   วารสาร/จดหมายข่าว
แผนพัฒนาเทศบาล
   รายงานการติดตามผล
   แผนพัฒนาท้องถิ่น
   แผนการดำเนินงานประจำปี
   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
   งานบริหารงานบุคคล
    การจัดซื้อจัดจ้าง
   การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
รายงาน
   รายงานทางการเงิน
   รายงานการประชุมสภา
   รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร
เทศบัญญัติ
   งบประมาณรายจ่าย
   สถิติเรื่องร้องเรียนทางทุจริต
   คู่มือการให้บริการประชาชน
   คู่มือการปฏิบัติงาน
   แนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
   เทศบัญญัติต่าง ๆ
   เรื่องอื่นๆ
กฏหมายและระเบียบต่างๆ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภา
   สำนักปลัด
   กองคลัง
   กองช่าง
   กองการศึกษา
   บุคลากรฝ่ายปกครอง
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 ประกาศเทศบาลตำบลคลองปราบ เรื่อง สอบราคาซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 1 คัน พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ต่อพ่วงเครื่องตัดหญ้าไหล่ทาง ใบมีดดันหน้า
มีผู้เข้ามาอ่านแล้ว : 381 คน
ประกาศวันที่  16 กันยายน 2559

                          

                            ประกาศเทศบาลตำบลคลองปราบ

เรื่อง   สอบราคาซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์  ชนิดขับเคลื่อน  4 ล้อ จำนวน 1 คัน

พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ต่อพ่วงเครื่องตัดหญ้าไหล่ทาง ใบมีดดันหน้า

   

***************************************

 

               ด้วยเทศบาลตำบลคลองปราบ   มีความประสงค์จะสอบราคาจัดซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน  4 ล้อ จำนวน  1 คัน รายละเอียดคุณลักษณะ กล่าวคือ เป็นระบบเครื่องยนต์ดีเซล ระบายความร้อนด้วยน้ำ มีกำลัง   ไม่น้อยกว่า  40 แรงม้า มีความเร็วรอบไม่เกิน  2,700 รอบต่อนาที  มีเกียร์เดินหน้าได้ไม่น้อยกว่า 8 เกียร์      และเกียร์ถอยหลังไม่น้อยกว่า  2 เกียร์  ระบบพวงมาลัยเป็นระบบไฮโรลิก หรือไฮโดรสแตติค  ระบบเบรก         เป็นเบรกแบบจานแช่ในน้ำมัน แขนยกเครื่องมือแบบ  3 จุด  พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ต่อพ่วง เครื่องตัดหญ้าไหล่ทาง และใบมีดดันหน้า

 

                โดยกำหนดราคากลางรวม (ราคาตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ 2559) คือ -69๐,๐๐๐.- บาท.

                หมายเหตุ   ทั้งนี้ ใช้มาตรฐานครุภัณฑ์เฉพาะตัวรถเท่านั้น                            

 

                   ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ   ดังนี้

 

                   1. เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา ที่มีอาชีพเป็นผู้ผลิต และจำหน่ายสิ่งของที่สอบราคาซื้อดังกล่าว

                   2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกแจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นในขณะที่ยื่นซองสอบราคา

      กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 1 - 30 กันยายน 2559 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ณ ที่ทำการเทศบาลตำบลคลองปราบ  และในวันที่  3 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ระหว่างเวลา 08.30 น. – 16.30 น.  ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อ/จ้าง ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านนาสาร (ห้องท้องถิ่นอำเภอ) และกำหนดเปิดซองสอบราคา  ในวันอังคารที่  4  ตุลาคม  2559  เวลา 11.00 น.  เป็นต้นไป ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อ/จ้าง  ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านนาสาร (ห้องท้องถิ่นอำเภอชั้น 2) 

                ผู้สนใจติดต่อขอรับ / ซื้อเอกสารสอบราคาได้ในราคาชุดละ  500.-บาท ได้ ณ ที่ทำการ เทศบาลตำบลคลองปราบ  หมู่ที่ ๒  โทร. ๐- ๗๗๓๔- ๔๑๑๗  ระหว่างวันที่ 19 – 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559   

ประกาศ  ณ วันที่  16  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2559
สุกิจจา   สถิตเสถียร

 ( นายสุกิจจา   สถิตเสถียร )

 นายกเทศมนตรีตำบลคลองปราบ

 
 
 
   เทศบาลตำบลคลองปราบ
   เทศบาลตำบลคลองปราบ ตำบลคลองปราบ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฏร์ธานี
   โทรศัพท์ : 077-344117
   Copyright © 2019. www.klongprab.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs