Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
 
     หน้าแรก
ข้อมูลทั่วไป
   ประวัติความความเป็นมา
   ข้อมูลพื้นฐานเทศบาล
   แผนที่และการเดินทาง
   โครงสร้างการบริหาร
   ยุทธศาสตร์และแนวทางพัฒนา
   วิสัยทัศน์และนโยบาย
   อำนาจหน้าที่
   ผลงานเทศบาล
   สารจากนายกเทศมนตรี
   วารสาร/จดหมายข่าว
แผนพัฒนาเทศบาล
   รายงานการติดตามผล
   แผนพัฒนาท้องถิ่น
   แผนการดำเนินงานประจำปี
   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
   งานบริหารงานบุคคล
    การจัดซื้อจัดจ้าง
   การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
รายงาน
   รายงานทางการเงิน
   รายงานการประชุมสภา
   รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร
เทศบัญญัติ
   งบประมาณรายจ่าย
   สถิติเรื่องร้องเรียนทางทุจริต
   คู่มือการให้บริการประชาชน
   คู่มือการปฏิบัติงาน
   แนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
   เรื่องอื่นๆ
กฏหมายและระเบียบต่างๆ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภา
   สำนักปลัด
   กองคลัง
   กองช่าง
   กองการศึกษา
   บุคลากรฝ่ายปกครอง
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อ วันที่
ประกาศเทศบาลตำบลคลองปราบเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างหอประปาถังเหล็กทรงแชมเปญ-หมู่ที่1 (ดู : 26) 8 พ.ค. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลคลองปราบเรื่อง จัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างประปาหอถังเหล็กทรงแซมเปญ(ตอกเข็ม) หมู่ที่ ๑ บ้านหนองปลิง (ดู : 48) 21 เม.ย. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลคลองปราบเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางสายนบกุย-ควนทัง หมู่ที่ 1-5 ตำบลคลองปราบ (ดู : 46) 24 มี.ค. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลคลองปราบ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำบ้านนายแผน - ถ้ำพระ หมู่ที่ 1 (ดู : 55) 18 มี.ค. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลคลองปราบ เรื่องประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางนบกุย- ควนทัง หมู่ที่ ๑-๕ ตำบลคลองปราบ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 38) 6 มี.ค. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลคลองปราบ เรื่องประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำบ้านนายแผน-ถ้ำพระ หมู่ที่ ๑ ตำบลคลองปราบ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 39) 28 ก.พ. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลคลองปราบ เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ จุน้ำได้ไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 38) 19 ก.พ. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลคลองปราบ เรื่องประกวดราคาโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ จุน้ำได้ไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 51) 3 ก.พ. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลคลองปราบ เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยโกฉ้วน-หนองประปา หมู่ที่ ๕ (ดู : 33) 3 ต.ค. 2562
ประกาศเทศบาลตำบลคลองปราบ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยโกฉ้วน-หนองประปา หมู่ที่ 5 บ้านคีรีราษฎร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 73) 10 ก.ย. 2562
ประกาศเทศบาลตำบลคลองปราบ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงทางเท้าบริเวณรอบสนามฟุตบอลหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลคลองปราบ ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 71) 1 ส.ค. 2562
ประกาศเทศบาลตำบลคลองปราบ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงทางเท้าบริเวณรอบสนามฟุตบอลหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลคลองปราบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 75) 4 มิ.ย. 2562
ประกาศเทศบาลเรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิด บริเวณริมถนนทางเข้าวัดถ้ำขรม หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 179) 21 ม.ค. 2562
ประกาศเทศบาลเรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายรอบสระน้ำหนองเภา หมู่ที่ 4 บ้านหนองม่วง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (ดู : 122) 20 พ.ย. 2561
ประกาศเทศบาลเรื่องประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทิวทอง-เขตเทศบาลตำบลพรุพี บ้านทางข้าม หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 128) 20 พ.ย. 2561
ประกาศเทศบาลเรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยโกฉ้วน – หนองประปา หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 128) 15 พ.ย. 2561
ประกาศเทศบาลเรื่องเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2562 (ดู : 131) 13 พ.ย. 2561
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่องก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยโก้ฉ้วน-หนองประปา หมู่5 (ดู : 91) 9 พ.ย. 2561
ประกาศเทศบาลเรื่องผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดซื้อระบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 1 คัน (ดู : 104) 29 ต.ค. 2561
ประกาศเทศบาลเรื่องประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 109) 10 ต.ค. 2561
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โครงการซ่อมแซมเมรุวัดคลองปราบกัลยาราม หมู่ที่ ๓ ตำบลคลองปราบ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 81) 1 ต.ค. 2561
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่องรถดีเซลขนาด ๑ ตันขนาดขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน ๑ คัน (ดู : 79) 13 ก.ย. 2561
ประกาศเทศบาลเรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายเพชร หมู่ที่ 1 บ้านหนองปลิง – หมู่ที่ 4 บ้านหนองม่วง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 144) 23 พ.ค. 2561
ประกาศเทศบาลเรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกคลองขรม(บริเวณหน้าฝาย) หมู่ที่ 4 บ้านหนองม่วง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 125) 27 เม.ย. 2561
ประกาศเทศบาลเรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างเมรุวัดถ้ำขรมวนาราม หมู่ที่ 1 ตำบลคลองปราบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 127) 28 มี.ค. 2561
ประกาศเทศบาลเรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างงรางระบายน้ำ คสล. (รูปตัวยู) ฝาปิดพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 135) 22 มี.ค. 2561
ประกาศเทศบาลเรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. (รูปตัวยู) สายหนองเภา-คลองขรม หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 143) 21 มี.ค. 2561
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ดู : 124) 21 มี.ค. 2561
ประกาศเทศบาลเรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ฺBox Culverts บริเวณถ้ำพระ หมู่ที่ ๑ ตำบลคลองปราบด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 160) 16 มี.ค. 2561
ประกาศเทศบาลเรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างเมรุวัดถ้ำขรมวนาราม หมู่ที่ 1 ตำบลคลองปราบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 102) 15 มี.ค. 2561
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑โครงการก่อสร้างเมรุถ้ำขรมวนราม หมู่ที่ ๑ บ้านหนองปลิง (ดู : 94) 3 มี.ค. 2561
ประกาศ ปปช ในโครงการจัดซื้อจัดจ้างม่านปรับแสงและผ้าม่านสำนักงาน (ดู : 126) 27 ธ.ค. 2560
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการจัดซื้อจัดจ้างม่านปรับแสงและผ้าม่านสำนักงานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 122) 27 ธ.ค. 2560
ประกาศเทศบาลตำบลคลองปราบ เรื่อง การต่อสัญญาเวปไซส์ (ดู : 155) 8 ก.ย. 2560
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก box culverts หมู่ที่ 1 ตำบลคลองปราบ (ดู : 292) 31 พ.ค. 2560
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายมูลทรายทอง หมู่ที่ 5 ตำบลคลองปราบ (ดู : 283) 28 เม.ย. 2560
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายหนองเภา -กาญจนาภิเษก หมู่ที่ 4 บ้านหนองม่วง (ดู : 277) 28 เม.ย. 2560
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการขุดลอกคลองขรม บริเวณหน้าฝ่าย หมู่ที่ 4 บ้านหนองม่วง (ดู : 291) 27 มี.ค. 2560
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นแบบ มข.2527 หมู่1 บ้านหนองปลิง (ดู : 318) 27 มี.ค. 2560
ประกาศเทศบาลตำบลคลองปราบ เรื่อง สอบราคาซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 1 คัน พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ต่อพ่วงเครื่องตัดหญ้าไหล่ทาง ใบมีดดันหน้า (ดู : 372) 16 ก.ย. 2559
ประกาศเทศบาลตำบลคลองปราบเรื่องสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงต่อเติมศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 3 ตำบลคลองปราบ (ดู : 276) 6 ก.ย. 2559
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการบุกเบิกถนนสายยวนผึ้งหมู่ที่ 5 บ้านคีรีราษฎร์ (ดู : 306) 10 มิ.ย. 2559
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นแบบ มข.2527 (ดู : 329) 10 มิ.ย. 2559
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา (ดู : 363) 29 เม.ย. 2559
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา (ดู : 278) 29 เม.ย. 2559
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา (ดู : 260) 29 เม.ย. 2559
ประกาศเทศบาลตำบลคลองปราบ เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) จำนวน 3 โครงการ (ดู : 322) 8 เม.ย. 2559
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 1,3และหมู่ที่ 5 จำนวน 3 โครงการ (ดู : 375) 6 ต.ค. 2558
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) จำนวน 1 ระบบ(6ชุด) (ดู : 458) 25 ก.ย. 2558
ประกาศสอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยควนเหรียง หมู่ที่ ๕ ตำบลคลองปราบ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 545) 16 ก.ค. 2558
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างกำแพงเทศบาลตำบลคลองปราบและโครงการก่อสร้างโรงจอดรถเทศบาลตำบลคลองปราบ (ดู : 561) 18 มิ.ย. 2558
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัสติดคอนกรีต จำนวน 2 สาย (สายซอยบ้านนายเขื่อง หมู่ที่ 1 และสายเขตหมู่ที่ 2-4) (ดู : 510) 10 มิ.ย. 2558
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลแบบกรุด้วยท่อ ชนิด NATURAL GRAVE PACK ในพื้นที่หมู่ที่ ๑ บ้านหนองปลิง และหมู่ที่ ๕ บ้านคีรีราษฎร์ ตำบลคลองปราบ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 569) 13 มี.ค. 2558
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการขยายเขตระบบประปาหมู่ที่ ๑,๒,และหมู่ที่ ๔ จำนวน ๓ โครงการ (ดู : 362) 6 มี.ค. 2558
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู หมู่ที่ 3 และโครงการขุดลอกคูระบายน้ำ หมู่ที่ 1 บ้านหนองปลิง, หมู่ที่ 2 บ้านทางข้าม (ดู : 538) 10 ก.พ. 2558
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นและปรับปรุงภูมิทัศน์ห้วยน้ำขุ่นบ้านทางข้าม หมู่ที่ ๒ ตำบลคลองปราบ (ดู : 444) 3 ก.พ. 2558
ประกาศสอบราคาซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า (รถเกษตร) ๔ ล้อติดชุดเครนเครื่องยนต์ดีเซล ๑ สูบ ขนาด ๑๔ แรงม้า จำนวน ๑คัน (ดู : 481) 19 ธ.ค. 2557
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา (ดู : 619) 11 ธ.ค. 2557
ประกาศสอบราคาโครงการติดตั้งระบบวงจรปิด cctv และอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ ( 8ชุด) (ดู : 515) 19 พ.ย. 2557
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน ๑ หลัง (ดู : 496) 21 ต.ค. 2557
 
 หน้า  1 |  2 | 
 
   เทศบาลตำบลคลองปราบ
   เทศบาลตำบลคลองปราบ ตำบลคลองปราบ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฏร์ธานี
   โทรศัพท์ : 077-344117
   Copyright © 2019. www.klongprab.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs