Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
 
     หน้าแรก
ข้อมูลทั่วไป
   ประวัติความความเป็นมา
   ข้อมูลพื้นฐานเทศบาล
   แผนที่และการเดินทาง
   โครงสร้างการบริหาร
   ยุทธศาสตร์และแนวทางพัฒนา
   วิสัยทัศน์และนโยบาย
   อำนาจหน้าที่
   ผลงานเทศบาล
   สารจากนายกเทศมนตรี
   วารสาร/จดหมายข่าว
แผนพัฒนาเทศบาล
   รายงานการติดตามผล
   แผนพัฒนาท้องถิ่น
   แผนการดำเนินงานประจำปี
   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
   งานบริหารงานบุคคล
    การจัดซื้อจัดจ้าง
   การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
รายงาน
   รายงานทางการเงิน
   งานการประชุมสภา
   รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร
เทศบัญญัติ
   งบประมาณรายจ่าย
   สถิติเรื่องร้องเรียนทางทุจริต
   คู่มือการให้บริการประชาชน
   คู่มือการปฏิบัติงาน
   การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
   เทศบัญญัติต่าง ๆ
   เรื่องอื่นๆ
แผนการปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต
   แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
   ช่องทางเเจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   แผนป้องกันการทุจริต
   การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
   รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
มาตราการภายในเพื่อส่งเสริม
ความโปร่งใสและป้องกัน
   มาตรการเผยเเพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
   มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
   มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   การดำเนินการตามมาตรการการส่งเสริมคุณธรรม เเละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน การให้บริการ
การให้บริการ
   คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
   ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
การปฏิบัติงาน
   คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
   รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
   E-Service
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   การบริหารและทรัพยากรบุคคล
   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคลประจำปี
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
   เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
   การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร
   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
กฏหมายและระเบียบต่างๆ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภา
   สำนักปลัด
   กองคลัง
   กองช่าง
   กองการศึกษา
   บุคลากรฝ่ายปกครอง
 
ติดต่อ สอบถาม
ทต.คลองปราบ 077-341-117
เวลา 08.30 - 16.30
เช็คอีเมล์สารบรรณ
saraban@klongprab.go.th
ทต.คลองปราบ
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อ วันที่
ประกาศผลผู้ชนะประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการด่อสสนามฟุตบอลขนาด ๗ คน ศูนย์กีฬาเทศบาลตำบลคลองปราบ หมู่ที่ ๑ ตำบลคลองปราบ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 74) 11 มี.ค. 2564
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการด่อสสนามฟุตบอลขนาด ๗ คน ศูนย์กีฬาเทศบาลตำบลคลองปราบ หมู่ที่ ๑ ตำบลคลองปราบ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 101) 23 ก.พ. 2564
ประกาศเทศบาลตำบลคลองปราบ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคาโดมลานกีฬาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ (e-bidding) (ดู : 192) 2 ก.ย. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลคลองปราบ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคาโดมลานกีฬาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ (e-bidding) (ดู : 174) 19 ส.ค. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลคลองปราบ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกปรับปรุงสระน้ำหนองเภา หมู่ ที่ ๔ บ้านหนองม่วง ตำบลคลองปราบ (ดู : 179) 10 ส.ค. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลคลองปราบ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกปรับปรุงสระน้ำหนองเภา หมู่ที่ 4 บ้านหนองม่วง ตำบลคลองปราบ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e+bidding) (ดู : 158) 29 ก.ค. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลคลองปราบเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างหอประปาถังเหล็กทรงแชมเปญ-หมู่ที่1 (ดู : 174) 8 พ.ค. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลคลองปราบเรื่อง จัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างประปาหอถังเหล็กทรงแซมเปญ(ตอกเข็ม) หมู่ที่ ๑ บ้านหนองปลิง (ดู : 205) 21 เม.ย. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลคลองปราบเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางสายนบกุย-ควนทัง หมู่ที่ 1-5 ตำบลคลองปราบ (ดู : 195) 24 มี.ค. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลคลองปราบ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำบ้านนายแผน - ถ้ำพระ หมู่ที่ 1 (ดู : 219) 18 มี.ค. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลคลองปราบ เรื่องประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางนบกุย- ควนทัง หมู่ที่ ๑-๕ ตำบลคลองปราบ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 180) 6 มี.ค. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลคลองปราบ เรื่องประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำบ้านนายแผน-ถ้ำพระ หมู่ที่ ๑ ตำบลคลองปราบ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 153) 28 ก.พ. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลคลองปราบ เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ จุน้ำได้ไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 185) 19 ก.พ. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลคลองปราบ เรื่องประกวดราคาโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ จุน้ำได้ไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 193) 3 ก.พ. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลคลองปราบ เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยโกฉ้วน-หนองประปา หมู่ที่ ๕ (ดู : 138) 3 ต.ค. 2562
ประกาศเทศบาลตำบลคลองปราบ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยโกฉ้วน-หนองประปา หมู่ที่ 5 บ้านคีรีราษฎร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 196) 10 ก.ย. 2562
ประกาศเทศบาลตำบลคลองปราบ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงทางเท้าบริเวณรอบสนามฟุตบอลหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลคลองปราบ ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 187) 1 ส.ค. 2562
ประกาศเทศบาลตำบลคลองปราบ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงทางเท้าบริเวณรอบสนามฟุตบอลหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลคลองปราบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 240) 4 มิ.ย. 2562
ประกาศเทศบาลเรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิด บริเวณริมถนนทางเข้าวัดถ้ำขรม หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 354) 21 ม.ค. 2562
ประกาศเทศบาลเรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายรอบสระน้ำหนองเภา หมู่ที่ 4 บ้านหนองม่วง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (ดู : 247) 20 พ.ย. 2561
ประกาศเทศบาลเรื่องประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทิวทอง-เขตเทศบาลตำบลพรุพี บ้านทางข้าม หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 268) 20 พ.ย. 2561
ประกาศเทศบาลเรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยโกฉ้วน – หนองประปา หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 234) 15 พ.ย. 2561
ประกาศเทศบาลเรื่องเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2562 (ดู : 248) 13 พ.ย. 2561
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่องก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยโก้ฉ้วน-หนองประปา หมู่5 (ดู : 198) 9 พ.ย. 2561
ประกาศเทศบาลเรื่องผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดซื้อระบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 1 คัน (ดู : 198) 29 ต.ค. 2561
ประกาศเทศบาลเรื่องประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 199) 10 ต.ค. 2561
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โครงการซ่อมแซมเมรุวัดคลองปราบกัลยาราม หมู่ที่ ๓ ตำบลคลองปราบ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 200) 1 ต.ค. 2561
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่องรถดีเซลขนาด ๑ ตันขนาดขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน ๑ คัน (ดู : 179) 13 ก.ย. 2561
ประกาศเทศบาลเรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายเพชร หมู่ที่ 1 บ้านหนองปลิง – หมู่ที่ 4 บ้านหนองม่วง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 249) 23 พ.ค. 2561
ประกาศเทศบาลเรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกคลองขรม(บริเวณหน้าฝาย) หมู่ที่ 4 บ้านหนองม่วง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 225) 27 เม.ย. 2561
ประกาศเทศบาลเรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างเมรุวัดถ้ำขรมวนาราม หมู่ที่ 1 ตำบลคลองปราบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 226) 28 มี.ค. 2561
ประกาศเทศบาลเรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างงรางระบายน้ำ คสล. (รูปตัวยู) ฝาปิดพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 234) 22 มี.ค. 2561
ประกาศเทศบาลเรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. (รูปตัวยู) สายหนองเภา-คลองขรม หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 251) 21 มี.ค. 2561
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ดู : 221) 21 มี.ค. 2561
ประกาศเทศบาลเรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ฺBox Culverts บริเวณถ้ำพระ หมู่ที่ ๑ ตำบลคลองปราบด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 251) 16 มี.ค. 2561
ประกาศเทศบาลเรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างเมรุวัดถ้ำขรมวนาราม หมู่ที่ 1 ตำบลคลองปราบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 208) 15 มี.ค. 2561
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑โครงการก่อสร้างเมรุถ้ำขรมวนราม หมู่ที่ ๑ บ้านหนองปลิง (ดู : 202) 3 มี.ค. 2561
ประกาศ ปปช ในโครงการจัดซื้อจัดจ้างม่านปรับแสงและผ้าม่านสำนักงาน (ดู : 245) 27 ธ.ค. 2560
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการจัดซื้อจัดจ้างม่านปรับแสงและผ้าม่านสำนักงานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 248) 27 ธ.ค. 2560
ประกาศเทศบาลตำบลคลองปราบ เรื่อง การต่อสัญญาเวปไซส์ (ดู : 238) 8 ก.ย. 2560
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก box culverts หมู่ที่ 1 ตำบลคลองปราบ (ดู : 381) 31 พ.ค. 2560
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายมูลทรายทอง หมู่ที่ 5 ตำบลคลองปราบ (ดู : 385) 28 เม.ย. 2560
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายหนองเภา -กาญจนาภิเษก หมู่ที่ 4 บ้านหนองม่วง (ดู : 368) 28 เม.ย. 2560
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการขุดลอกคลองขรม บริเวณหน้าฝ่าย หมู่ที่ 4 บ้านหนองม่วง (ดู : 396) 27 มี.ค. 2560
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นแบบ มข.2527 หมู่1 บ้านหนองปลิง (ดู : 448) 27 มี.ค. 2560
ประกาศเทศบาลตำบลคลองปราบ เรื่อง สอบราคาซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 1 คัน พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ต่อพ่วงเครื่องตัดหญ้าไหล่ทาง ใบมีดดันหน้า (ดู : 504) 16 ก.ย. 2559
ประกาศเทศบาลตำบลคลองปราบเรื่องสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงต่อเติมศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 3 ตำบลคลองปราบ (ดู : 389) 6 ก.ย. 2559
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการบุกเบิกถนนสายยวนผึ้งหมู่ที่ 5 บ้านคีรีราษฎร์ (ดู : 411) 10 มิ.ย. 2559
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นแบบ มข.2527 (ดู : 444) 10 มิ.ย. 2559
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา (ดู : 448) 29 เม.ย. 2559
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา (ดู : 369) 29 เม.ย. 2559
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา (ดู : 378) 29 เม.ย. 2559
ประกาศเทศบาลตำบลคลองปราบ เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) จำนวน 3 โครงการ (ดู : 458) 8 เม.ย. 2559
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 1,3และหมู่ที่ 5 จำนวน 3 โครงการ (ดู : 482) 6 ต.ค. 2558
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) จำนวน 1 ระบบ(6ชุด) (ดู : 588) 25 ก.ย. 2558
ประกาศสอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยควนเหรียง หมู่ที่ ๕ ตำบลคลองปราบ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 644) 16 ก.ค. 2558
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างกำแพงเทศบาลตำบลคลองปราบและโครงการก่อสร้างโรงจอดรถเทศบาลตำบลคลองปราบ (ดู : 662) 18 มิ.ย. 2558
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัสติดคอนกรีต จำนวน 2 สาย (สายซอยบ้านนายเขื่อง หมู่ที่ 1 และสายเขตหมู่ที่ 2-4) (ดู : 605) 10 มิ.ย. 2558
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลแบบกรุด้วยท่อ ชนิด NATURAL GRAVE PACK ในพื้นที่หมู่ที่ ๑ บ้านหนองปลิง และหมู่ที่ ๕ บ้านคีรีราษฎร์ ตำบลคลองปราบ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 670) 13 มี.ค. 2558
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการขยายเขตระบบประปาหมู่ที่ ๑,๒,และหมู่ที่ ๔ จำนวน ๓ โครงการ (ดู : 452) 6 มี.ค. 2558
 
 หน้า  1 |  2 | 
 
   เทศบาลตำบลคลองปราบ
   เทศบาลตำบลคลองปราบ ตำบลคลองปราบ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฏร์ธานี
   โทรศัพท์ : 077-344117 โทรสาร : 077-344369
E-mail Address : klongprab@hotmail.com
   Copyright © 2019. www.klongprab.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs