Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
 
     หน้าแรก
ข้อมูลทั่วไป
   ประวัติความความเป็นมา
   ข้อมูลพื้นฐานเทศบาล
   แผนที่และการเดินทาง
   โครงสร้างการบริหาร
   ยุทธศาสตร์และแนวทางพัฒนา
   วิสัยทัศน์และนโยบาย
   อำนาจหน้าที่
   ผลงานเทศบาล
   สารจากนายกเทศมนตรี
   วารสาร/จดหมายข่าว
แผนพัฒนาเทศบาล
   รายงานการติดตามผล
   แผนพัฒนาท้องถิ่น
   แผนการดำเนินงานประจำปี
   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
   งานบริหารงานบุคคล
    การจัดซื้อจัดจ้าง
   การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
รายงาน
   รายงานทางการเงิน
   รายงานการประชุมสภา
   รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร
เทศบัญญัติ
   งบประมาณรายจ่าย
   สถิติเรื่องร้องเรียนทางทุจริต
   คู่มือการให้บริการประชาชน
   คู่มือการปฏิบัติงาน
   แนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
   เทศบัญญัติต่าง ๆ
   เรื่องอื่นๆ
กฏหมายและระเบียบต่างๆ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภา
   สำนักปลัด
   กองคลัง
   กองช่าง
   กองการศึกษา
   บุคลากรฝ่ายปกครอง
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒
  ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ วันที่
ประกาศเทศบาลตำบลคลองปราบเรื่องการสรรหาและเลือกสรรเป็นอาสาสมัครบริบาล(เพิ่มเติม) (ดู : 20) 16 ก.ย. 2563
ประชาสัมพันธ์ การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2563 (ดู : 18) 7 ส.ค. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลคลองปราบเรื่องผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นอาสาสมัครบริบาล (ดู : 29) 7 ส.ค. 2563
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น (ดู : 22) 6 ส.ค. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลคลองปราบ เรื่อง รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น (ดู : 36) 31 ก.ค. 2563
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมวันเข้าพรรษาประจำปี 2563 (ดู : 29) 29 มิ.ย. 2563
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) (ดู : 31) 22 มิ.ย. 2563
วันไข้เลือดออกอาเซียน (ดู : 23) 15 มิ.ย. 2563
5 มิถุนายน วันสิ่งแวดล้อมโลก (ดู : 26) 5 มิ.ย. 2563
ประกาศการตรวจสอบคุณภาพน้ำอุปโภค บริโภค ของเทศบาลตำบลคลองปราบ พ.ศ. 2562 (ดู : 17) 21 พ.ค. 2563
มาตรการด้านการป้องกันและการดูแลตนเองจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ดู : 86) 21 เม.ย. 2563
เทศบาลตำบลคลองปราบ ประชาสัมพันธ์ร่วมรณรงค์ป้องกัน โรค COViD 19 (ดู : 57) 12 มี.ค. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลคลองปราบเรื่อง ประชาสัมพันธ์การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตเทศบาลตำบลคลองปราบ (ดู : 126) 10 ก.ย. 2562
ประกาศเทศบาลตำบลคลองปราบเรื่องผลการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างประจำปี 2562 (ดู : 178) 29 ส.ค. 2562
ลานกีฬา/สนามกีฬา/เครื่องเล่นออกกำลังกายของเทศบาลตำบลคลองปราบพร้อมบริการ (ดู : 26) 22 ก.ค. 2562
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) (ดู : 86) 1 พ.ค. 2562
ประกาศใช้แผนอัตรากำลังพนักงานเทศบาล 3 ปี (ุ61-63) ปรับปรุงครั้งที่ 1 (ดู : 168) 9 เม.ย. 2562
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ดู : 99) 28 มี.ค. 2562
ประกาศเทศบาลเรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุ (ดู : 152) 27 ก.พ. 2562
ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) (ดู : 157) 26 พ.ย. 2561
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมลอยกระทง ปี 61 (ดู : 129) 20 พ.ย. 2561
ประกาศเทศบาลตำบลคลองปราบ เรื่อง ผลการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ปี61 (ดู : 208) 29 ส.ค. 2561
ประกาศเทศบาลตำบลคลองปราบ เรื่อง กำหนดวันเวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 143) 24 ส.ค. 2561
ประกาศเทศบาลตำบลคลองปราบเรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 122) 24 ส.ค. 2561
ประกาศเทศบาลตำบลคลองปราบเรื่อง การรับสมัครเพื่อเข้ารับการคัดเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ 2561 (ดู : 174) 6 ส.ค. 2561
ร่วมบริจาคมือถือเก่าที่ไม่ใช้แล้วทุกสภาพ ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อเพื่อนำไปรีไซเคิลอย่างถูกวิธี (ดู : 101) 1 พ.ค. 2561
ประกาศเทศบาลตำบลคลองปราบ เรื่อง การรับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาล (ดู : 147) 30 เม.ย. 2561
ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงรายงานเสียภาษีประจำปี 2561 (ดู : 160) 1 ธ.ค. 2560
ทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ เพื่อให้การจ่ายเบี้ยยังชีพรายเดือนสำหรับผู้สูงอายุในปีงบประมาณ 2562 (ดู : 170) 1 ต.ค. 2560
ประกาศเทศบาลตำบลคลองปราบ ให้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ 61 (ดู : 209) 28 ก.ย. 2560
ประกาศเทศบาลตำบลคลองปราบ เรื่อง วัน เวลา สถานที่ ตรวจรับงานจ้าง (ดู : 227) 25 ส.ค. 2560
เชิญชวนร่วมกิจกรรมวันเข้าพรรษา ปี 60 (ดู : 218) 30 มิ.ย. 2560
ร่วมรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติด ในวันที่ ๒๖ มิถุนายน ประจำปี ๒๕๖๐ (ดู : 203) 23 มิ.ย. 2560
ประชาสัมพันธ์ วันงดสูบบุหรี่โลก 2560 (ดู : 277) 28 พ.ค. 2560
ประชาสัมพันธ์การประชาสัมพันธ์ยื่นแบบการเสียภาษี และการชำระภาษี ประจำปี 2560 (ดู : 336) 1 ม.ค. 2560
ประกาศเทศบาลตำบลคลองปราบเรื่องผลการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 533) 14 ธ.ค. 2559
ประกาศเทศบาลเรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ และระเบียบการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 353) 9 ธ.ค. 2559
ประกาศเทศบาลเรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 267) 9 ธ.ค. 2559
ประกาศเทศบาลตำบลคลองปราบ เรื่องการรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ดู : 555) 21 พ.ย. 2559
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมวันลอยกระทงประจำปี 2559 (ดู : 271) 13 พ.ย. 2559
ประกาศเทศบาลตำบลคลองปราบ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. (๒๕๖๑-๒๕๖๔) เทศบาลตำบลคลองปราบ (ดู : 239) 31 ต.ค. 2559
ประกาศเทศบาลตำบลคลองปราบ เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผล ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ (ดู : 213) 31 ต.ค. 2559
ประกาศเทศบาลตำบลคลองปราบ เรื่อง แผนดำเนินงานของเทศบาลตำบลคลองปราบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ดู : 212) 30 ต.ค. 2559
ประกาศเทศบาลตำบลคลองปราบ เรื่องผลการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (ดู : 440) 10 ส.ค. 2559
ประกาศเทศบาลตำบลคลองปราบ เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ของเทศบาลตำบลคลองปราบ (ดู : 349) 5 ส.ค. 2559
ประกาศเทศบาลตำบลคลองปราบเรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 321) 5 ส.ค. 2559
ประกาศเทศบาลตำบลคลองปราบ เรื่องการรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (ดู : 413) 15 ก.ค. 2559
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมวันเข้าพรรษา ปี 2559 (ดู : 242) 11 ก.ค. 2559
รณรงค์ประชาสัมพันธ์วันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 59 (ดู : 268) 25 มิ.ย. 2559
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาลคลองปราบ เรื่อง กำหนดวัน เวลาสถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาลตำบลคลองปราบ (ดู : 408) 23 พ.ค. 2559
ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559 (ดู : 345) 8 ม.ค. 2559
การรับลงทะเบียนเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ดู : 305) 13 ต.ค. 2558
ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ดู : 331) 13 ต.ค. 2558
ประชาสัมพันธ์โครงการเงินอุดหนุนแก่เด็กแรกเกิดที่อยู่ในครัวเรือนยากจนและครัวเรือนที่เสี่ยงต่อความยากจนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559(เพิ่มเติม) (ดู : 312) 15 ก.ย. 2558
ประชาสัมพันธ์โครงการเงินอุดหนุนแก่เด็กแรกเกิดที่อยู่ในครัวเรือนยากจนและครัวเรือนที่เสี่ยงต่อความยากจนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (ดู : 514) 15 ก.ย. 2558
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาลคลองปราบ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาลตำบลคลองปราบ (ดู : 478) 14 ส.ค. 2558
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาลคลองปราบ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาล (ดู : 389) 2 ก.ค. 2558
ประชาสัมพันธ์โครงการยุติธรรมร่วมใจบริจาควัสดุอลูมิเนียมเพื่อจัดทำขาเทียมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ (ดู : 308) 5 มิ.ย. 2558
วันสิ่งแวดล้อมโลกประจำปี 2558 (ดู : 1187) 5 มิ.ย. 2558
รณรงค์การใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน (ดู : 359) 25 พ.ค. 2558
 
 หน้า  1 |  2 | 
 
   เทศบาลตำบลคลองปราบ
   เทศบาลตำบลคลองปราบ ตำบลคลองปราบ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฏร์ธานี
   โทรศัพท์ : 077-344117
   Copyright © 2019. www.klongprab.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs