Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
 
     หน้าแรก
ข้อมูลทั่วไป
   ประวัติความความเป็นมา
   ข้อมูลพื้นฐานเทศบาล
   แผนที่และการเดินทาง
   โครงสร้างการบริหาร
   ยุทธศาสตร์และแนวทางพัฒนา
   วิสัยทัศน์และนโยบาย
   อำนาจหน้าที่
   ผลงานเทศบาล
   สารจากนายกเทศมนตรี
   วารสาร/จดหมายข่าว
แผนพัฒนาเทศบาล
   รายงานการติดตามผล
   แผนพัฒนาท้องถิ่น
   แผนการดำเนินงานประจำปี
   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
   งานบริหารงานบุคคล
    การจัดซื้อจัดจ้าง
   การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
รายงาน
   รายงานทางการเงิน
   งานการประชุมสภา
   รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร
เทศบัญญัติ
   งบประมาณรายจ่าย
   สถิติเรื่องร้องเรียนทางทุจริต
   คู่มือการให้บริการประชาชน
   คู่มือการปฏิบัติงาน
   การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
   เทศบัญญัติต่าง ๆ
   เรื่องอื่นๆ
แผนการปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต
   แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
   ช่องทางเเจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   แผนป้องกันการทุจริต
   การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
   รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
มาตราการภายในเพื่อส่งเสริม
ความโปร่งใสและป้องกัน
   มาตรการเผยเเพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
   มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
   มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   การดำเนินการตามมาตรการการส่งเสริมคุณธรรม เเละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน การให้บริการ
การให้บริการ
   คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
   ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
การปฏิบัติงาน
   คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
   รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
   E-Service
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   การบริหารและทรัพยากรบุคคล
   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคลประจำปี
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
   เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
   การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร
   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
กฏหมายและระเบียบต่างๆ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภา
   สำนักปลัด
   กองคลัง
   กองช่าง
   กองการศึกษา
   บุคลากรฝ่ายปกครอง
 
ติดต่อ สอบถาม
ทต.คลองปราบ 077-341-117
เวลา 08.30 - 16.30
เช็คอีเมล์สารบรรณ
saraban@klongprab.go.th
ทต.คลองปราบ
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒
  ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ วันที่
ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรุ้สุ่ชุมชน ครั้งที่ 1/2565 (ดู : 3) 6 ม.ค. 2565
ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๕ เทศบาลตำบลคลองปราบ (ดู : 8) 5 ม.ค. 2565
ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรุ้สุ่ชุมชน ครั้งที่ 49-50/64 (ดู : 2) 17 ธ.ค. 2564
การส่งข้อมูลสร้างการรับรุ้สุาชุมชน ครั้งที่ 44/64 (ดู : 9) 11 พ.ย. 2564
ประกาศ แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ปี 2565 เทศบาลตำบลคลองปราบ (ดู : 35) 12 ต.ค. 2564
การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 33/2564 (ดู : 33) 24 ส.ค. 2564
การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 31/2564 (ดู : 36) 13 ส.ค. 2564
ประกาศกำหนดตำแหน่งพนักงานเทศบาลตำบลคลองปราบ (ดู : 82) 5 ส.ค. 2564
ประกาศแผนอัตรากำลังพนักงานเทศบาล 3 ปีประจำปีงบประมาณ 2564 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2/2564)) (ดู : 71) 5 ส.ค. 2564
การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 27/2564 (ดู : 45) 15 ก.ค. 2564
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้ ครั้งที่ 23/2564 , ครั้งที่ 25/2564 (ดู : 51) 8 ก.ค. 2564
ประกาศ กำหนดตำแหน่งพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลคลองปราบ (ดู : 54) 23 มิ.ย. 2564
ประกาศ กำหนดโครงการส่วนราชการของเทศบาลตำบลคลองปราบ (ดู : 49) 23 มิ.ย. 2564
คำสั่งเทศบาลตำบลคลองปราบเรื่องการจัดคนงานสู่ตำแหน่งและการกำหนดเลขที่ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ดู : 44) 23 มิ.ย. 2564
แผนอัตรากำลัง 3 ปี รอบปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - 2566 (ดู : 106) 1 มิ.ย. 2564
ประกาศ เรื่องการขยายกำหนดเวลาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 (ดู : 61) 1 มิ.ย. 2564
แนวทางสร้างการรับรุ้สุ่ชุมชน ปี64 (ดู : 64) 13 พ.ค. 2564
ประกาศสภาเทศบาล เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ-สมัยสามัญ-สมัยแรก-2564 (ดู : 62) 5 พ.ค. 2564
ประกาศเทศบาลตำบลคลองปราบ เรื่องกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญปีประจำ 2564 (ดู : 57) 5 พ.ค. 2564
คำสั่งแต่งตั้งเลขนุการสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ (ดู : 183) 5 พ.ค. 2564
คำสั่งแต่งตั้งรองประธานสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ (ดู : 138) 5 พ.ค. 2564
คำสั่งแต่งตั้งประธานสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ (ดู : 233) 5 พ.ค. 2564
คำสั่งแต่งตั้งรองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และเลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลคลองปราบ (ดู : 141) 3 พ.ค. 2564
ประกาศผลรับรองเลือกตั้งของเทศบาล จ สุราษฎร์ธานี (ดู : 52) 29 เม.ย. 2564
ประชาสัมพันธ์เอกสารประกอบการรับสมัครสมาชิกสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ (ดู : 178) 4 ก.พ. 2564
ประชาสัมพันธ์เอกสารประกอบการรับสมัครนายกเทศมนตรีตำบลคลองปราบ (ดู : 138) 4 ก.พ. 2564
ประกาศเทศบาลตำบลคลองปราบ ให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลคลองปราบและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ (ดู : 93) 4 ก.พ. 2564
ประกาศ ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย (ใหม่) (ดู : 93) 15 ม.ค. 2564
ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 เทศบาลตำบลคลองปราบ (ดู : 212) 6 ม.ค. 2564
ประกาศ รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 256๑ - 2565) ประจำปี พ.ศ. 2563 (ดู : 31) 30 ธ.ค. 2563
ประกาศ เรื่องกำหนดการจัดเก็บค่าขยะมูลฝอย และค่าน้ำประปาประจำเดือนมกราคม 2564 (ดู : 145) 28 ธ.ค. 2563
ประกาศ เรื่องกำหนดการจัดเก็บค่าขยะมูลฝอย และค่าน้ำประปาประจำเดือนธันวาคม 2563 (ดู : 101) 26 พ.ย. 2563
แนวทางสร้างการรับรุ้สุ่ชุมชนครั้งที่39/63 (ดู : 122) 3 พ.ย. 2563
ประชาสัมพันธ์ลงทะเบียนผู้สูงอายุรับเบี้ยยังชีพปี2565 (ดู : 124) 2 พ.ย. 2563
ประกาศ บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี พ.ศ.2564 (ดู : 116) 2 พ.ย. 2563
ประกาศ เรื่องกำหนดการจัดเก็บค่าขยะมูลฝอย และค่าน้ำประปาประจำเดือนพฤศจิกายน (ดู : 131) 27 ต.ค. 2563
แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ดู : 97) 26 ต.ค. 2563
ประกาศ แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ดู : 97) 26 ต.ค. 2563
ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปี 63 (ดู : 92) 20 ต.ค. 2563
ประกาศประกาศผลการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการของประชาชน ณ จุดบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เทศบาลตำบลคลองปราบ (ดู : 29) 5 ต.ค. 2563
ประกาศ แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564-2566 (ดู : 45) 5 ต.ค. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลคลองปราบเรื่องการสรรหาและเลือกสรรเป็นอาสาสมัครบริบาล(เพิ่มเติม) (ดู : 129) 16 ก.ย. 2563
ประชาสัมพันธ์ การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2563 (ดู : 160) 7 ส.ค. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลคลองปราบเรื่องผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นอาสาสมัครบริบาล (ดู : 119) 7 ส.ค. 2563
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น (ดู : 103) 6 ส.ค. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลคลองปราบ เรื่อง รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น (ดู : 126) 31 ก.ค. 2563
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมวันเข้าพรรษาประจำปี 2563 (ดู : 127) 29 มิ.ย. 2563
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) (ดู : 116) 22 มิ.ย. 2563
วันไข้เลือดออกอาเซียน (ดู : 128) 15 มิ.ย. 2563
5 มิถุนายน วันสิ่งแวดล้อมโลก (ดู : 108) 5 มิ.ย. 2563
ประกาศการตรวจสอบคุณภาพน้ำอุปโภค บริโภค ของเทศบาลตำบลคลองปราบ พ.ศ. 2562 (ดู : 106) 21 พ.ค. 2563
มาตรการด้านการป้องกันและการดูแลตนเองจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ดู : 212) 21 เม.ย. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลคลองปราบ เรื่อง การยกเลืกใช้สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้าน (ดู : 18) 15 เม.ย. 2563
เทศบาลตำบลคลองปราบ ประชาสัมพันธ์ร่วมรณรงค์ป้องกัน โรค COViD 19 (ดู : 147) 12 มี.ค. 2563
ประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณา บนทางสาธารณะ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลคลองปราบ (ดู : 36) 9 ต.ค. 2562
ประกาศเทศบาลตำบลคลองปราบเรื่อง ประชาสัมพันธ์การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตเทศบาลตำบลคลองปราบ (ดู : 222) 10 ก.ย. 2562
ประกาศเทศบาลตำบลคลองปราบเรื่องผลการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างประจำปี 2562 (ดู : 276) 29 ส.ค. 2562
ลานกีฬา/สนามกีฬา/เครื่องเล่นออกกำลังกายของเทศบาลตำบลคลองปราบพร้อมบริการ (ดู : 113) 22 ก.ค. 2562
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) (ดู : 185) 1 พ.ค. 2562
ประกาศใช้แผนอัตรากำลังพนักงานเทศบาล 3 ปี (ุ61-63) ปรับปรุงครั้งที่ 1 (ดู : 289) 9 เม.ย. 2562
 
 หน้า  1 |  2 |  3 | 
 
   เทศบาลตำบลคลองปราบ
   เทศบาลตำบลคลองปราบ ตำบลคลองปราบ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฏร์ธานี
   โทรศัพท์ : 077-344117 โทรสาร : 077-344369
E-mail Address : klongprab@hotmail.com
   Copyright © 2019. www.klongprab.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs