Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
 
     หน้าแรก
ข้อมูลทั่วไป
   ประวัติความความเป็นมา
   ข้อมูลพื้นฐานเทศบาล
   แผนที่และการเดินทาง
   โครงสร้างการบริหาร
   ยุทธศาสตร์และแนวทางพัฒนา
   วิสัยทัศน์และนโยบาย
   อำนาจหน้าที่
   ผลงานเทศบาล
   สารจากนายกเทศมนตรี
   วารสาร/จดหมายข่าว
แผนพัฒนาเทศบาล
   รายงานการติดตามผล
   แผนพัฒนาท้องถิ่น
   แผนการดำเนินงานประจำปี
   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
   งานบริหารงานบุคคล
    การจัดซื้อจัดจ้าง
   การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
รายงาน
   รายงานทางการเงิน
   รายงานการประชุมสภา
   รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร
เทศบัญญัติ
   งบประมาณรายจ่าย
   สถิติเรื่องร้องเรียนทางทุจริต
   คู่มือการให้บริการประชาชน
   คู่มือการปฏิบัติงาน
   การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
   เทศบัญญัติต่าง ๆ
   เรื่องอื่นๆ
แผนการปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต
   แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
   ช่องทางเเจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   แผนป้องกันการทุจริต
   การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
   รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
มาตราการภายในเพื่อส่งเสริม
ความโปร่งใสและป้องกัน
   มาตรการเผยเเพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
   มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
   มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   การดำเนินการตามมาตรการการส่งเสริมคุณธรรม เเละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน การให้บริการ
การให้บริการ
   คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
   ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
การปฏิบัติงาน
   คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
   รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
   E-Service
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   การบริหารและทรัพยากรบุคคล
   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคลประจำปี
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
   เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
   การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร
   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
กฏหมายและระเบียบต่างๆ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภา
   สำนักปลัด
   กองคลัง
   กองช่าง
   กองการศึกษา
   บุคลากรฝ่ายปกครอง
 
ติดต่อ สอบถาม
ทต.คลองปราบ 077-341-117
เวลา 08.30 - 16.30
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒
  ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ วันที่
แนวทางสร้างการรับรุ้สุ่ชุมชนครั้งที่16/64 (ดู : 0) 13 พ.ค. 2564
ประกาศสภาเทศบาล เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ-สมัยสามัญ-สมัยแรก-2564 (ดู : 9) 5 พ.ค. 2564
ประกาศเทศบาลตำบลคลองปราบ เรื่องกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญปีประจำ 2564 (ดู : 8) 5 พ.ค. 2564
คำสั่งแต่งตั้งเลขนุการสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ (ดู : 47) 5 พ.ค. 2564
คำสั่งแต่งตั้งรองประธานสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ (ดู : 52) 5 พ.ค. 2564
คำสั่งแต่งตั้งประธานสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ (ดู : 78) 5 พ.ค. 2564
คำสั่งแต่งตั้งรองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และเลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลคลองปราบ (ดู : 45) 3 พ.ค. 2564
ประกาศผลรับรองเลือกตั้งของเทศบาล จ สุราษฎร์ธานี (ดู : 10) 29 เม.ย. 2564
ประชาสัมพันธ์เอกสารประกอบการรับสมัครสมาชิกสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ (ดู : 95) 4 ก.พ. 2564
ประชาสัมพันธ์เอกสารประกอบการรับสมัครนายกเทศมนตรีตำบลคลองปราบ (ดู : 65) 4 ก.พ. 2564
ประกาศเทศบาลตำบลคลองปราบ ให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลคลองปราบและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ (ดู : 36) 4 ก.พ. 2564
ประกาศ ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย (ใหม่) (ดู : 43) 15 ม.ค. 2564
ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 เทศบาลตำบลคลองปราบ (ดู : 124) 6 ม.ค. 2564
ประกาศ เรื่องกำหนดการจัดเก็บค่าขยะมูลฝอย และค่าน้ำประปาประจำเดือนมกราคม 2564 (ดู : 80) 28 ธ.ค. 2563
ประกาศ เรื่องกำหนดการจัดเก็บค่าขยะมูลฝอย และค่าน้ำประปาประจำเดือนธันวาคม 2563 (ดู : 52) 26 พ.ย. 2563
แนวทางสร้างการรับรุ้สุ่ชุมชนครั้งที่39/63 (ดู : 73) 3 พ.ย. 2563
ประชาสัมพันธ์ลงทะเบียนผู้สูงอายุรับเบี้ยยังชีพปี2565 (ดู : 78) 2 พ.ย. 2563
ประกาศ บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี พ.ศ.2564 (ดู : 75) 2 พ.ย. 2563
ประกาศ เรื่องกำหนดการจัดเก็บค่าขยะมูลฝอย และค่าน้ำประปาประจำเดือนพฤศจิกายน (ดู : 86) 27 ต.ค. 2563
แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ดู : 55) 26 ต.ค. 2563
ประกาศ แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ดู : 53) 26 ต.ค. 2563
ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปี 63 (ดู : 45) 20 ต.ค. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลคลองปราบเรื่องการสรรหาและเลือกสรรเป็นอาสาสมัครบริบาล(เพิ่มเติม) (ดู : 84) 16 ก.ย. 2563
ประชาสัมพันธ์ การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2563 (ดู : 101) 7 ส.ค. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลคลองปราบเรื่องผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นอาสาสมัครบริบาล (ดู : 85) 7 ส.ค. 2563
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น (ดู : 62) 6 ส.ค. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลคลองปราบ เรื่อง รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น (ดู : 82) 31 ก.ค. 2563
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมวันเข้าพรรษาประจำปี 2563 (ดู : 85) 29 มิ.ย. 2563
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) (ดู : 74) 22 มิ.ย. 2563
วันไข้เลือดออกอาเซียน (ดู : 67) 15 มิ.ย. 2563
5 มิถุนายน วันสิ่งแวดล้อมโลก (ดู : 74) 5 มิ.ย. 2563
ประกาศการตรวจสอบคุณภาพน้ำอุปโภค บริโภค ของเทศบาลตำบลคลองปราบ พ.ศ. 2562 (ดู : 64) 21 พ.ค. 2563
มาตรการด้านการป้องกันและการดูแลตนเองจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ดู : 162) 21 เม.ย. 2563
เทศบาลตำบลคลองปราบ ประชาสัมพันธ์ร่วมรณรงค์ป้องกัน โรค COViD 19 (ดู : 106) 12 มี.ค. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลคลองปราบเรื่อง ประชาสัมพันธ์การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตเทศบาลตำบลคลองปราบ (ดู : 178) 10 ก.ย. 2562
ประกาศเทศบาลตำบลคลองปราบเรื่องผลการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างประจำปี 2562 (ดู : 229) 29 ส.ค. 2562
ลานกีฬา/สนามกีฬา/เครื่องเล่นออกกำลังกายของเทศบาลตำบลคลองปราบพร้อมบริการ (ดู : 74) 22 ก.ค. 2562
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) (ดู : 141) 1 พ.ค. 2562
ประกาศใช้แผนอัตรากำลังพนักงานเทศบาล 3 ปี (ุ61-63) ปรับปรุงครั้งที่ 1 (ดู : 239) 9 เม.ย. 2562
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ดู : 156) 28 มี.ค. 2562
ประกาศเทศบาลเรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุ (ดู : 208) 27 ก.พ. 2562
ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) (ดู : 202) 26 พ.ย. 2561
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมลอยกระทง ปี 61 (ดู : 175) 20 พ.ย. 2561
ประกาศเทศบาลตำบลคลองปราบ เรื่อง ผลการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ปี61 (ดู : 276) 29 ส.ค. 2561
ประกาศเทศบาลตำบลคลองปราบ เรื่อง กำหนดวันเวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 199) 24 ส.ค. 2561
ประกาศเทศบาลตำบลคลองปราบเรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 177) 24 ส.ค. 2561
ประกาศเทศบาลตำบลคลองปราบเรื่อง การรับสมัครเพื่อเข้ารับการคัดเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ 2561 (ดู : 245) 6 ส.ค. 2561
ร่วมบริจาคมือถือเก่าที่ไม่ใช้แล้วทุกสภาพ ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อเพื่อนำไปรีไซเคิลอย่างถูกวิธี (ดู : 154) 1 พ.ค. 2561
ประกาศเทศบาลตำบลคลองปราบ เรื่อง การรับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาล (ดู : 202) 30 เม.ย. 2561
ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงรายงานเสียภาษีประจำปี 2561 (ดู : 208) 1 ธ.ค. 2560
ทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ เพื่อให้การจ่ายเบี้ยยังชีพรายเดือนสำหรับผู้สูงอายุในปีงบประมาณ 2562 (ดู : 220) 1 ต.ค. 2560
ประกาศเทศบาลตำบลคลองปราบ ให้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ 61 (ดู : 260) 28 ก.ย. 2560
ประกาศเทศบาลตำบลคลองปราบ เรื่อง วัน เวลา สถานที่ ตรวจรับงานจ้าง (ดู : 288) 25 ส.ค. 2560
เชิญชวนร่วมกิจกรรมวันเข้าพรรษา ปี 60 (ดู : 263) 30 มิ.ย. 2560
ร่วมรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติด ในวันที่ ๒๖ มิถุนายน ประจำปี ๒๕๖๐ (ดู : 246) 23 มิ.ย. 2560
ประชาสัมพันธ์ วันงดสูบบุหรี่โลก 2560 (ดู : 333) 28 พ.ค. 2560
ประชาสัมพันธ์การประชาสัมพันธ์ยื่นแบบการเสียภาษี และการชำระภาษี ประจำปี 2560 (ดู : 390) 1 ม.ค. 2560
ประกาศเทศบาลตำบลคลองปราบเรื่องผลการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 582) 14 ธ.ค. 2559
ประกาศเทศบาลเรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ และระเบียบการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 407) 9 ธ.ค. 2559
ประกาศเทศบาลเรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 321) 9 ธ.ค. 2559
 
 หน้า  1 |  2 |  3 | 
 
   เทศบาลตำบลคลองปราบ
   เทศบาลตำบลคลองปราบ ตำบลคลองปราบ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฏร์ธานี
   โทรศัพท์ : 077-344117 โทรสาร : 077-344369
E-mail Address : klongprab@hotmail.com
   Copyright © 2019. www.klongprab.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs