Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
 
     หน้าแรก
ข้อมูลทั่วไป
   ประวัติความความเป็นมา
   ข้อมูลพื้นฐานเทศบาล
   แผนที่และการเดินทาง
   โครงสร้างการบริหาร
   ยุทธศาสตร์และแนวทางพัฒนา
   วิสัยทัศน์และนโยบาย
   อำนาจหน้าที่
   ผลงานเทศบาล
   สารจากนายกเทศมนตรี
   วารสาร/จดหมายข่าว
แผนพัฒนาเทศบาล
   รายงานการติดตามผล
   แผนพัฒนาท้องถิ่น
   แผนการดำเนินงานประจำปี
   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
   งานบริหารงานบุคคล
    การจัดซื้อจัดจ้าง
   การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
รายงาน
   รายงานทางการเงิน
   รายงานการประชุมสภา
   รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร
เทศบัญญัติ
   งบประมาณรายจ่าย
   สถิติเรื่องร้องเรียนทางทุจริต
   คู่มือการให้บริการประชาชน
   คู่มือการปฏิบัติงาน
   แนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
   เรื่องอื่นๆ
กฏหมายและระเบียบต่างๆ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภา
   สำนักปลัด
   กองคลัง
   กองช่าง
   กองการศึกษา
   บุคลากรฝ่ายปกครอง
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒
  ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ วันที่
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมวันเข้าพรรษาประจำปี 2563 (ดู : 6) 29 มิ.ย. 2563
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) (ดู : 8) 22 มิ.ย. 2563
วันไข้เลือดออกอาเซียน (ดู : 7) 15 มิ.ย. 2563
5 มิถุนายน วันสิ่งแวดล้อมโลก (ดู : 9) 5 มิ.ย. 2563
มาตรการด้านการป้องกันและการดูแลตนเองจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ดู : 65) 21 เม.ย. 2563
เทศบาลตำบลคลองปราบ ประชาสัมพันธ์ร่วมรณรงค์ป้องกัน โรค COViD 19 (ดู : 39) 12 มี.ค. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลคลองปราบเรื่อง ประชาสัมพันธ์การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตเทศบาลตำบลคลองปราบ (ดู : 110) 10 ก.ย. 2562
ประกาศเทศบาลตำบลคลองปราบเรื่องผลการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างประจำปี 2562 (ดู : 161) 29 ส.ค. 2562
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) (ดู : 70) 1 พ.ค. 2562
ประกาศใช้แผนอัตรากำลังพนักงานเทศบาล 3 ปี (ุ61-63) ปรับปรุงครั้งที่ 1 (ดู : 143) 9 เม.ย. 2562
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ดู : 82) 28 มี.ค. 2562
ประกาศเทศบาลเรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุ (ดู : 137) 27 ก.พ. 2562
ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) (ดู : 146) 26 พ.ย. 2561
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมลอยกระทง ปี 61 (ดู : 114) 20 พ.ย. 2561
ประกาศเทศบาลตำบลคลองปราบ เรื่อง ผลการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ปี61 (ดู : 193) 29 ส.ค. 2561
ประกาศเทศบาลตำบลคลองปราบ เรื่อง กำหนดวันเวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 128) 24 ส.ค. 2561
ประกาศเทศบาลตำบลคลองปราบเรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 110) 24 ส.ค. 2561
ประกาศเทศบาลตำบลคลองปราบเรื่อง การรับสมัครเพื่อเข้ารับการคัดเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ 2561 (ดู : 157) 6 ส.ค. 2561
ร่วมบริจาคมือถือเก่าที่ไม่ใช้แล้วทุกสภาพ ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อเพื่อนำไปรีไซเคิลอย่างถูกวิธี (ดู : 87) 1 พ.ค. 2561
ประกาศเทศบาลตำบลคลองปราบ เรื่อง การรับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาล (ดู : 125) 30 เม.ย. 2561
ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงรายงานเสียภาษีประจำปี 2561 (ดู : 147) 1 ธ.ค. 2560
ทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ เพื่อให้การจ่ายเบี้ยยังชีพรายเดือนสำหรับผู้สูงอายุในปีงบประมาณ 2562 (ดู : 154) 1 ต.ค. 2560
ประกาศเทศบาลตำบลคลองปราบ ให้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ 61 (ดู : 195) 28 ก.ย. 2560
ประกาศเทศบาลตำบลคลองปราบ เรื่อง วัน เวลา สถานที่ ตรวจรับงานจ้าง (ดู : 212) 25 ส.ค. 2560
เชิญชวนร่วมกิจกรรมวันเข้าพรรษา ปี 60 (ดู : 203) 30 มิ.ย. 2560
ร่วมรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติด ในวันที่ ๒๖ มิถุนายน ประจำปี ๒๕๖๐ (ดู : 190) 23 มิ.ย. 2560
ประชาสัมพันธ์ วันงดสูบบุหรี่โลก 2560 (ดู : 258) 28 พ.ค. 2560
ประชาสัมพันธ์การประชาสัมพันธ์ยื่นแบบการเสียภาษี และการชำระภาษี ประจำปี 2560 (ดู : 321) 1 ม.ค. 2560
ประกาศเทศบาลตำบลคลองปราบเรื่องผลการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 518) 14 ธ.ค. 2559
ประกาศเทศบาลเรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ และระเบียบการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 340) 9 ธ.ค. 2559
ประกาศเทศบาลเรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 251) 9 ธ.ค. 2559
ประกาศเทศบาลตำบลคลองปราบ เรื่องการรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ดู : 536) 21 พ.ย. 2559
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมวันลอยกระทงประจำปี 2559 (ดู : 257) 13 พ.ย. 2559
ประกาศเทศบาลตำบลคลองปราบ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. (๒๕๖๑-๒๕๖๔) เทศบาลตำบลคลองปราบ (ดู : 222) 31 ต.ค. 2559
ประกาศเทศบาลตำบลคลองปราบ เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผล ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ (ดู : 198) 31 ต.ค. 2559
ประกาศเทศบาลตำบลคลองปราบ เรื่อง แผนดำเนินงานของเทศบาลตำบลคลองปราบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ดู : 196) 30 ต.ค. 2559
ประกาศเทศบาลตำบลคลองปราบ เรื่องผลการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (ดู : 426) 10 ส.ค. 2559
ประกาศเทศบาลตำบลคลองปราบ เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ของเทศบาลตำบลคลองปราบ (ดู : 335) 5 ส.ค. 2559
ประกาศเทศบาลตำบลคลองปราบเรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 308) 5 ส.ค. 2559
ประกาศเทศบาลตำบลคลองปราบ เรื่องการรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (ดู : 388) 15 ก.ค. 2559
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมวันเข้าพรรษา ปี 2559 (ดู : 227) 11 ก.ค. 2559
รณรงค์ประชาสัมพันธ์วันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 59 (ดู : 253) 25 มิ.ย. 2559
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาลคลองปราบ เรื่อง กำหนดวัน เวลาสถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาลตำบลคลองปราบ (ดู : 394) 23 พ.ค. 2559
ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559 (ดู : 327) 8 ม.ค. 2559
การรับลงทะเบียนเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ดู : 292) 13 ต.ค. 2558
ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ดู : 317) 13 ต.ค. 2558
ประชาสัมพันธ์โครงการเงินอุดหนุนแก่เด็กแรกเกิดที่อยู่ในครัวเรือนยากจนและครัวเรือนที่เสี่ยงต่อความยากจนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559(เพิ่มเติม) (ดู : 290) 15 ก.ย. 2558
ประชาสัมพันธ์โครงการเงินอุดหนุนแก่เด็กแรกเกิดที่อยู่ในครัวเรือนยากจนและครัวเรือนที่เสี่ยงต่อความยากจนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (ดู : 496) 15 ก.ย. 2558
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาลคลองปราบ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาลตำบลคลองปราบ (ดู : 465) 14 ส.ค. 2558
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาลคลองปราบ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาล (ดู : 375) 2 ก.ค. 2558
ประชาสัมพันธ์โครงการยุติธรรมร่วมใจบริจาควัสดุอลูมิเนียมเพื่อจัดทำขาเทียมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ (ดู : 292) 5 มิ.ย. 2558
วันสิ่งแวดล้อมโลกประจำปี 2558 (ดู : 1171) 5 มิ.ย. 2558
รณรงค์การใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน (ดู : 343) 25 พ.ค. 2558
กิจกรรมเทศกาลวันวิสาขบูชาโลกและวันอัฎฐมีบูชา ประจำปี ๒๕๕๘ (ดู : 332) 11 พ.ค. 2558
ประชาสัมพันธ์ ร่วมกิจกรรมวันเทศบาล ประจำปี 2558 (ดู : 296) 22 เม.ย. 2558
ประชาสัมพันธ์ โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน (ดู : 255) 19 มี.ค. 2558
ประกาศหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน (ดู : 353) 10 มี.ค. 2558
ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (ดู : 456) 12 ม.ค. 2558
ประกาศโครงการของขวัญปีใหม่ มหาดไทยมอบให้ประชาชน ภายใต้แนวคิด “มหาดไทยบำบัดทุกข์ สร้างสุขทั่วไป” (ดู : 284) 22 ธ.ค. 2557
ประชาสัมพันธ์งานวันลอยกระทงประจำปี 2557 (ดู : 296) 5 พ.ย. 2557
 
 หน้า  1 |  2 | 
 
   เทศบาลตำบลคลองปราบ
   เทศบาลตำบลคลองปราบ ตำบลคลองปราบ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฏร์ธานี
   โทรศัพท์ : 077-344117
   Copyright © 2019. www.klongprab.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs