Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
 
     หน้าแรก
ข้อมูลทั่วไป
   ประวัติความความเป็นมา
   ข้อมูลพื้นฐานเทศบาล
   แผนที่และการเดินทาง
   โครงสร้างการบริหาร
   ยุทธศาสตร์และแนวทางพัฒนา
   วิสัยทัศน์และนโยบาย
   อำนาจหน้าที่
   ผลงานเทศบาล
   วารสาร/จดหมายข่าว
   กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
แผนพัฒนาเทศบาล
   รายงานการติดตามผล
   แผนพัฒนาท้องถิ่น
   แผนการดำเนินงานประจำปี
   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
   งานบริหารงานบุคคล
    การจัดซื้อจัดจ้าง
   การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
   แผนการใช่จ่ายงบประมาณประจำปี
   แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงาน
   รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
   งานการประชุมสภา
   รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร
   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
เทศบัญญัติ
   งบประมาณรายจ่าย
   สถิติเรื่องร้องเรียนทางทุจริต
   คู่มือการให้บริการประชาชน
   คู่มือการปฏิบัติงาน
   เทศบัญญัติต่าง ๆ
   เรื่องอื่นๆ
แผนการปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต
   แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
   ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
   การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
   รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
มาตราการภายในเพื่อส่งเสริม
ความโปร่งใสและป้องกัน
   มาตรการเผยเเพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
   มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
   มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   การดำเนินการตามมาตรการการส่งเสริมคุณธรรม เเละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน การให้บริการ
การให้บริการ
   คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
   ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
การปฏิบัติงาน
   คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
   รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
   E-Service
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   การบริหารและทรัพยากรบุคคล
   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคลประจำปี
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
   เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
   การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
   นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
การส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร
   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
กฏหมายและระเบียบต่างๆ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภา
   สำนักปลัด
   กองคลัง
   กองช่าง
   กองการศึกษา
   บุคลากรฝ่ายปกครอง
 
ติดต่อ สอบถาม
ทต.คลองปราบ 077-341-117
เวลา 08.30 - 16.30
เช็คอีเมล์สารบรรณ
saraban@klongprab.go.th
ทต.คลองปราบ
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒
  ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ วันที่
ประกาศ เรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 (ดู : 6) 24 พ.ย. 2565
ประกาศ รายงานการรับจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2565 (ดู : 18) 26 ต.ค. 2565
ประกาศ เรื่องแผนพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ปีงบประมาณ 2566 (ดู : 26) 11 ต.ค. 2565
ประกาศรายงานการตรวจพัสดุประจำปี พ.ศ.2565 (ดู : 41) 30 ก.ย. 2565
เทศบาลตำบลคลองปราบร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดโครงการพาณิชย์..ลดราคา ช่วยประชาชน ปี 2565 (ดู : 25) 28 ก.ย. 2565
ประชาสัมพันธ์ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 (ดู : 31) 13 ก.ย. 2565
คำสั่ง เรื่องมอบอำนาจให้รองนายกเทศมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรีตำบลคลองปราบ (ดู : 28) 2 ก.ย. 2565
ประกาศ การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฯ ประจำปีภาษี 2565 (ดู : 44) 27 มิ.ย. 2565
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 21/2565 (ดู : 40) 2 มิ.ย. 2565
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 20/2565 (ดู : 52) 27 พ.ค. 2565
ขอเชิญชวนสมัครเข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบท 910 รูป เฉลิมพระเกียรติ (ดู : 59) 23 พ.ค. 2565
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 19/2565 (ดู : 45) 20 พ.ค. 2565
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 18/2565 (ดู : 40) 10 พ.ค. 2565
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 17/2565 (ดู : 34) 6 พ.ค. 2565
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 16/2565 (ดู : 30) 26 เม.ย. 2565
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 15/2565 (ดู : 32) 20 เม.ย. 2565
ประชาสัมพันธ์ โครงการภาษีเคลื่อนที่ 2565 เทศบาลตำบลคลองปราบ (ดู : 61) 7 เม.ย. 2565
ประกาศแผนอัตรากำลังพนักงานเทศบาล 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2565 (ดู : 51) 4 เม.ย. 2565
คำสั่ง การจัดลงสู่ตำแหน่งตามประกาศกำหนดตำแหน่ง (ดู : 49) 4 เม.ย. 2565
ประกาศกำหนดตำแหน่งพนักงานเทศบาลตำบลคลองปราบ (ดู : 53) 4 เม.ย. 2565
ขอประชาสัมพันธ์การสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง (ดู : 61) 30 มี.ค. 2565
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) (ดู : 68) 21 มี.ค. 2565
ประกาศ เรื่องการขยายกำหนดเวลาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 (ดู : 77) 16 มี.ค. 2565
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีป้าย เทศบาลตำบลคลองปราบ ประจำปี 2565 (ดู : 84) 14 ก.พ. 2565
ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรุ้สุ่ชุมชน ครั้งที่ 5/2565 (ดู : 59) 1 ก.พ. 2565
ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรุ้สุ่ชุมชน ครั้งที่ 2/2565 (ดู : 82) 13 ม.ค. 2565
ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรุ้สุ่ชุมชน ครั้งที่ 1/2565 (ดู : 91) 6 ม.ค. 2565
ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๕ เทศบาลตำบลคลองปราบ (ดู : 103) 5 ม.ค. 2565
ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรุ้สุ่ชุมชน ครั้งที่ 49-50/64 (ดู : 90) 17 ธ.ค. 2564
แจ้งประกาศคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลย ในคดีอาญา เรื่องการเพิ่มช่องทางการยื่นคำขอผ่านทางไปรษณีย์ โทรสาร หรือสื่อทางอิเล็กทรอนิกส์ (ดู : 118) 21 พ.ย. 2564
การส่งข้อมูลสร้างการรับรุ้สุาชุมชน ครั้งที่ 44/64 (ดู : 95) 11 พ.ย. 2564
ประกาศ แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ปี 2565 เทศบาลตำบลคลองปราบ (ดู : 118) 12 ต.ค. 2564
รายงานผลการประเมินผลการลดพลังงานของเทศบาลตำบลคลองปราบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ดู : 34) 4 ต.ค. 2564
รายงานผลระดับคะแนนการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ( Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT ) ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ดู : 34) 27 ก.ย. 2564
แจ้งผลการตรวจสอบกรณีการปล่อยน้ำเสียลงสู่คูคลองสาธารณะ ของโรงงานอำพลฟาร์มไก่และพื้นที่โดยรอบ (ดู : 40) 7 ก.ย. 2564
การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 33/2564 (ดู : 118) 24 ส.ค. 2564
การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 31/2564 (ดู : 121) 13 ส.ค. 2564
ประกาศกำหนดตำแหน่งพนักงานเทศบาลตำบลคลองปราบ (ดู : 180) 5 ส.ค. 2564
ประกาศแผนอัตรากำลังพนักงานเทศบาล 3 ปีประจำปีงบประมาณ 2564 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2/2564)) (ดู : 166) 5 ส.ค. 2564
การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 27/2564 (ดู : 138) 15 ก.ค. 2564
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้ ครั้งที่ 23/2564 , ครั้งที่ 25/2564 (ดู : 143) 8 ก.ค. 2564
ขอประชาสัมพันธ์ให้ครัวเรือนที่มีขยะอันตราย เก็บรวบรวมทิ้งที่จุดรวบรวมขยะอันตราย หมู่ที่ 1 - 5 (ดู : 35) 1 ก.ค. 2564
ประกาศ กำหนดตำแหน่งพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลคลองปราบ (ดู : 140) 23 มิ.ย. 2564
ประกาศ กำหนดโครงการส่วนราชการของเทศบาลตำบลคลองปราบ (ดู : 137) 23 มิ.ย. 2564
คำสั่งเทศบาลตำบลคลองปราบเรื่องการจัดคนงานสู่ตำแหน่งและการกำหนดเลขที่ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ดู : 125) 23 มิ.ย. 2564
รับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) (ดู : 40) 21 มิ.ย. 2564
ประชาสัมพันธ์รณรงค์เพื่อลดปัญหาฝุ่นละอองในบรรยากาศ PM 2.5 (ดู : 32) 7 มิ.ย. 2564
แผนอัตรากำลัง 3 ปี รอบปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - 2566 (ดู : 202) 1 มิ.ย. 2564
ประกาศ เรื่องการขยายกำหนดเวลาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 (ดู : 144) 1 มิ.ย. 2564
แนวทางสร้างการรับรุ้สุ่ชุมชน ปี64 (ดู : 149) 13 พ.ค. 2564
ประกาศสภาเทศบาล เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ-สมัยสามัญ-สมัยแรก-2564 (ดู : 145) 5 พ.ค. 2564
ประกาศเทศบาลตำบลคลองปราบ เรื่องกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญปีประจำ 2564 (ดู : 145) 5 พ.ค. 2564
คำสั่งแต่งตั้งเลขนุการสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ (ดู : 286) 5 พ.ค. 2564
คำสั่งแต่งตั้งรองประธานสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ (ดู : 230) 5 พ.ค. 2564
คำสั่งแต่งตั้งประธานสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ (ดู : 333) 5 พ.ค. 2564
คำสั่งแต่งตั้งรองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และเลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลคลองปราบ (ดู : 231) 3 พ.ค. 2564
ประกาศผลรับรองเลือกตั้งของเทศบาล จ สุราษฎร์ธานี (ดู : 137) 29 เม.ย. 2564
ประชาสัมพันธ์เอกสารประกอบการรับสมัครสมาชิกสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ (ดู : 265) 4 ก.พ. 2564
ประชาสัมพันธ์เอกสารประกอบการรับสมัครนายกเทศมนตรีตำบลคลองปราบ (ดู : 219) 4 ก.พ. 2564
ประกาศเทศบาลตำบลคลองปราบ ให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลคลองปราบและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ (ดู : 175) 4 ก.พ. 2564
 
 หน้า  1 |  2 |  3 | 
 
   เทศบาลตำบลคลองปราบ
   เทศบาลตำบลคลองปราบ ตำบลคลองปราบ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฏร์ธานี
   โทรศัพท์ : 077-344117 โทรสาร : 077-344369
E-mail Address : klongprab@hotmail.com
   Copyright © 2019. www.klongprab.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs