Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
 
     หน้าแรก
ข้อมูลทั่วไป
   ประวัติความความเป็นมา
   ข้อมูลพื้นฐานเทศบาล
   แผนที่และการเดินทาง
   โครงสร้างการบริหาร
   ยุทธศาสตร์และแนวทางพัฒนา
   วิสัยทัศน์และนโยบาย
   อำนาจหน้าที่
   ผลงานเทศบาล
   วารสาร/จดหมายข่าว
   กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
แผนพัฒนาเทศบาล
   รายงานการติดตามผล
   แผนพัฒนาท้องถิ่น
   แผนการดำเนินงานประจำปี
   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
   งานบริหารงานบุคคล
    การจัดซื้อจัดจ้าง
   การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
   แผนการใช่จ่ายงบประมาณประจำปี
   แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงาน
   รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
   งานการประชุมสภา
   รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร
   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
เทศบัญญัติ
   งบประมาณรายจ่าย
   สถิติเรื่องร้องเรียนทางทุจริต
   คู่มือการให้บริการประชาชน
   คู่มือการปฏิบัติงาน
   เทศบัญญัติต่าง ๆ
   เรื่องอื่นๆ
แผนการปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต
   แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
   ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
   การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
   รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
มาตราการภายในเพื่อส่งเสริม
ความโปร่งใสและป้องกัน
   มาตรการเผยเเพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
   มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
   มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   การดำเนินการตามมาตรการการส่งเสริมคุณธรรม เเละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน การให้บริการ
การให้บริการ
   คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
   ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
การปฏิบัติงาน
   คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
   รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
   E-Service
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   การบริหารและทรัพยากรบุคคล
   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคลประจำปี
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
   เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
   การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
   นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
การส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร
   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
กฏหมายและระเบียบต่างๆ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภา
   สำนักปลัด
   กองคลัง
   กองช่าง
   กองการศึกษา
   บุคลากรฝ่ายปกครอง
 
ติดต่อ สอบถาม
ทต.คลองปราบ 077-341-117
เวลา 08.30 - 16.30
เช็คอีเมล์สารบรรณ
saraban@klongprab.go.th
ทต.คลองปราบ
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อ วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา (ดู : 685) ธ.ค.
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)จำนวน ๔ โครงการ (ดู : 903) ธ.ค.
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการถนนจำนวน ๕ โครงการ (ดู : 838) ธ.ค.
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างผิวแอสฟัสติกส์คอนกรีต อบต.คลองปราบ จำนวน ๒ โครงการ (ดู : 887) ธ.ค.
ประกาศผลสอบราคาจ้างโครงการบุกเบิกถนนควนเหรียงหมู่ที่ ๕ ตำบลคลองปราบ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 836) ธ.ค.
ประกาศผลสอบราคาจ้างโครงการขยายเขตประปาภูมิภาค หมู่ที่๓ ห้วย๑ -ห้วย๒ ตำบลคลองปราบ (ดู : 712) ธ.ค.
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการขยายเขตประปาภูมิภาค หมู่ที่๓ ห้วย๑ -ห้วย๒ ตำบลคลองปราบ (ดู : 704) ธ.ค.
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก อบต.คลองปราบ จำนวน ๒ สาย (ดู : 576) ธ.ค.
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างผิวแอสฟัสติกส์คอนกรีต อบต.คลองปราบ จำนวน ๒ สาย (ดู : 1389) ธ.ค.
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการระบบประปา (ถังแชมเปญ)หมู่ที่่ ๔ ตำบลคลองปราบ (ดู : 553) ธ.ค.
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำประจำศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่๓ (ดู : 508) ธ.ค.
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการขยายเขตระบบประปาภูมิภาค ถนนสายวัดถ้ำขรม-บ้านคลองวังช้าง หมู่ที่๑ ตำบลคลองปราบ (ดู : 550) ธ.ค.
ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวทางแอสฟัลติกส์คอนกรีตสายสี่แยกตลาดคลองปราบ-คีรีราษฎร์หมู่ที่๓,๕และหมู่ที่๑ตำบลคลองปราบด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ (ดู : 488) ธ.ค.
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการขยายเขตระบบประปาภูมิภาคหมู่ที่๓ ตำบลคลองปราบ อำเภอบ้านนาสาร (ครั้งที่๒) (ดู : 438) ธ.ค.
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการขยายเขตระบบประปาภูมิภาคหมู่ที่๓ ตำบลคลองปราบ อำเภอบ้านนาสาร (ดู : 310) ธ.ค.
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย ๒๙ หมู่ที่ ๓ ตำบลคลองปราบ เชื่อมหมู่ ๓ ตำบลพรุพี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 336) ธ.ค.
ประกาศสอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเชล)ขนาด ๒ ตัน ๔ ล้อกระเทท้าย จำนวน ๑ คัน (ดู : 298) ธ.ค.
ประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีตถนนสายโรงน้ำยาง-บ้านผู้ช่วยสุพจน์หมู่ที่ ๑ ตำบลคลองปราบ (ดู : 304) ธ.ค.
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการขยายเขตท่อเมนระบบประปาและก่อสร้างระบบถังกรองน้ำหมู่ที่๕ (ดู : 310) ธ.ค.
 
 หน้า  1 |  2 |  3 | 
 
   เทศบาลตำบลคลองปราบ
   เทศบาลตำบลคลองปราบ ตำบลคลองปราบ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฏร์ธานี
   โทรศัพท์ : 077-344117 โทรสาร : 077-344369
E-mail Address : klongprab@hotmail.com
   Copyright © 2019. www.klongprab.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs