Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
 
     หน้าแรก
ข้อมูลทั่วไป
   ประวัติความความเป็นมา
   ข้อมูลพื้นฐานเทศบาล
   แผนที่และการเดินทาง
   โครงสร้างการบริหาร
   ยุทธศาสตร์และแนวทางพัฒนา
   วิสัยทัศน์และนโยบาย
   อำนาจหน้าที่
   ผลงานเทศบาล
   วารสาร/จดหมายข่าว
   กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
แผนพัฒนาเทศบาล
   รายงานการติดตามผล
   แผนพัฒนาท้องถิ่น
   แผนการดำเนินงานประจำปี
   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
   งานบริหารงานบุคคล
    การจัดซื้อจัดจ้าง
   การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
   แผนการใช่จ่ายงบประมาณประจำปี
   แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงาน
   รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
   งานการประชุมสภา
   รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร
   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
เทศบัญญัติ
   งบประมาณรายจ่าย
   สถิติเรื่องร้องเรียนทางทุจริต
   คู่มือการให้บริการประชาชน
   คู่มือการปฏิบัติงาน
   เทศบัญญัติต่าง ๆ
   เรื่องอื่นๆ
แผนการปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต
   แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
   ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
   การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
   รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
มาตราการภายในเพื่อส่งเสริม
ความโปร่งใสและป้องกัน
   มาตรการเผยเเพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
   มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
   มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   การดำเนินการตามมาตรการการส่งเสริมคุณธรรม เเละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน การให้บริการ
การให้บริการ
   คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
   ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
การปฏิบัติงาน
   คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
   รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
   E-Service
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   การบริหารและทรัพยากรบุคคล
   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคลประจำปี
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
   เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
   การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
   นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
การส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร
   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
กฏหมายและระเบียบต่างๆ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภา
   สำนักปลัด
   กองคลัง
   กองช่าง
   กองการศึกษา
   บุคลากรฝ่ายปกครอง
 
ติดต่อ สอบถาม
ทต.คลองปราบ 077-341-117
เวลา 08.30 - 16.30
เช็คอีเมล์สารบรรณ
saraban@klongprab.go.th
ทต.คลองปราบ
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อ วันที่
ประกาศเทศบาลเรื่องผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดซื้อระบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 1 คัน (ดู : 296) 29 ต.ค. 2561
ประกาศเทศบาลเรื่องประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 293) 10 ต.ค. 2561
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โครงการซ่อมแซมเมรุวัดคลองปราบกัลยาราม หมู่ที่ ๓ ตำบลคลองปราบ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 301) 1 ต.ค. 2561
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่องรถดีเซลขนาด ๑ ตันขนาดขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน ๑ คัน (ดู : 272) 13 ก.ย. 2561
ประกาศเทศบาลเรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายเพชร หมู่ที่ 1 บ้านหนองปลิง – หมู่ที่ 4 บ้านหนองม่วง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 344) 23 พ.ค. 2561
ประกาศเทศบาลเรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกคลองขรม(บริเวณหน้าฝาย) หมู่ที่ 4 บ้านหนองม่วง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 324) 27 เม.ย. 2561
ประกาศเทศบาลเรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างเมรุวัดถ้ำขรมวนาราม หมู่ที่ 1 ตำบลคลองปราบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 318) 28 มี.ค. 2561
ประกาศเทศบาลเรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างงรางระบายน้ำ คสล. (รูปตัวยู) ฝาปิดพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 323) 22 มี.ค. 2561
ประกาศเทศบาลเรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. (รูปตัวยู) สายหนองเภา-คลองขรม หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 340) 21 มี.ค. 2561
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ดู : 315) 21 มี.ค. 2561
ประกาศเทศบาลเรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ฺBox Culverts บริเวณถ้ำพระ หมู่ที่ ๑ ตำบลคลองปราบด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 350) 16 มี.ค. 2561
ประกาศเทศบาลเรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างเมรุวัดถ้ำขรมวนาราม หมู่ที่ 1 ตำบลคลองปราบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 301) 15 มี.ค. 2561
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑โครงการก่อสร้างเมรุถ้ำขรมวนราม หมู่ที่ ๑ บ้านหนองปลิง (ดู : 304) 3 มี.ค. 2561
ประกาศ ปปช ในโครงการจัดซื้อจัดจ้างม่านปรับแสงและผ้าม่านสำนักงาน (ดู : 341) 27 ธ.ค. 2560
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการจัดซื้อจัดจ้างม่านปรับแสงและผ้าม่านสำนักงานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 346) 27 ธ.ค. 2560
ประกาศเทศบาลตำบลคลองปราบ เรื่อง การต่อสัญญาเวปไซส์ (ดู : 326) 8 ก.ย. 2560
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก box culverts หมู่ที่ 1 ตำบลคลองปราบ (ดู : 467) 31 พ.ค. 2560
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายมูลทรายทอง หมู่ที่ 5 ตำบลคลองปราบ (ดู : 473) 28 เม.ย. 2560
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายหนองเภา -กาญจนาภิเษก หมู่ที่ 4 บ้านหนองม่วง (ดู : 458) 28 เม.ย. 2560
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการขุดลอกคลองขรม บริเวณหน้าฝ่าย หมู่ที่ 4 บ้านหนองม่วง (ดู : 484) 27 มี.ค. 2560
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นแบบ มข.2527 หมู่1 บ้านหนองปลิง (ดู : 556) 27 มี.ค. 2560
ประกาศเทศบาลตำบลคลองปราบ เรื่อง สอบราคาซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 1 คัน พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ต่อพ่วงเครื่องตัดหญ้าไหล่ทาง ใบมีดดันหน้า (ดู : 607) 16 ก.ย. 2559
ประกาศเทศบาลตำบลคลองปราบเรื่องสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงต่อเติมศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 3 ตำบลคลองปราบ (ดู : 478) 6 ก.ย. 2559
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการบุกเบิกถนนสายยวนผึ้งหมู่ที่ 5 บ้านคีรีราษฎร์ (ดู : 501) 10 มิ.ย. 2559
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นแบบ มข.2527 (ดู : 537) 10 มิ.ย. 2559
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา (ดู : 533) 29 เม.ย. 2559
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา (ดู : 458) 29 เม.ย. 2559
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา (ดู : 468) 29 เม.ย. 2559
ประกาศเทศบาลตำบลคลองปราบ เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) จำนวน 3 โครงการ (ดู : 581) 8 เม.ย. 2559
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 1,3และหมู่ที่ 5 จำนวน 3 โครงการ (ดู : 568) 6 ต.ค. 2558
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) จำนวน 1 ระบบ(6ชุด) (ดู : 676) 25 ก.ย. 2558
ประกาศสอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยควนเหรียง หมู่ที่ ๕ ตำบลคลองปราบ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 725) 16 ก.ค. 2558
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างกำแพงเทศบาลตำบลคลองปราบและโครงการก่อสร้างโรงจอดรถเทศบาลตำบลคลองปราบ (ดู : 746) 18 มิ.ย. 2558
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัสติดคอนกรีต จำนวน 2 สาย (สายซอยบ้านนายเขื่อง หมู่ที่ 1 และสายเขตหมู่ที่ 2-4) (ดู : 697) 10 มิ.ย. 2558
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลแบบกรุด้วยท่อ ชนิด NATURAL GRAVE PACK ในพื้นที่หมู่ที่ ๑ บ้านหนองปลิง และหมู่ที่ ๕ บ้านคีรีราษฎร์ ตำบลคลองปราบ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 757) 13 มี.ค. 2558
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการขยายเขตระบบประปาหมู่ที่ ๑,๒,และหมู่ที่ ๔ จำนวน ๓ โครงการ (ดู : 535) 6 มี.ค. 2558
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู หมู่ที่ 3 และโครงการขุดลอกคูระบายน้ำ หมู่ที่ 1 บ้านหนองปลิง, หมู่ที่ 2 บ้านทางข้าม (ดู : 729) 10 ก.พ. 2558
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นและปรับปรุงภูมิทัศน์ห้วยน้ำขุ่นบ้านทางข้าม หมู่ที่ ๒ ตำบลคลองปราบ (ดู : 610) 3 ก.พ. 2558
ประกาศสอบราคาซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า (รถเกษตร) ๔ ล้อติดชุดเครนเครื่องยนต์ดีเซล ๑ สูบ ขนาด ๑๔ แรงม้า จำนวน ๑คัน (ดู : 640) 19 ธ.ค. 2557
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา (ดู : 781) 11 ธ.ค. 2557
ประกาศสอบราคาโครงการติดตั้งระบบวงจรปิด cctv และอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ ( 8ชุด) (ดู : 680) 19 พ.ย. 2557
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน ๑ หลัง (ดู : 656) 21 ต.ค. 2557
ประกาศสอบราคาโครงการติดตั้งระบบวงจรปิด cctv (ดู : 781) 2 ก.ย. 2557
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการบุกเบิกถนนสายควนเจริญ หมู่ที่๕ ตำบลคลองปราบ (ดู : 710) 27 ส.ค. 2557
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงสนามกีฬา(หน้าเทศบาลตำบลคลองปราบ หมู่ที่ 2) (ดู : 665) 27 ส.ค. 2557
ประกาศสอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างงถนนแอสฟัสติกคอนกรีตสายซอยทิวทองหมู่ที่ ๒ ตำบลคลองปราบ (ดู : 689) 25 ก.ค. 2557
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการบุกเบิกถนนหินคลุก(สายซอยพวงทองพัฒนา หมู่ที่ ๒ -หมู่ที่ ๔) (ดู : 674) 25 ก.ค. 2557
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางภายในตำบลสายเลียบคลองขรม-ถนนกาญจนาภิเษก หมู่ที่ 4 (ดู : 728) 25 ก.ค. 2557
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการติดตั้งระบบวงจรปิด CCTV (ดู : 665) 21 ก.ค. 2557
ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัสติกคอนกรีต(สายบ้านคีรีราษฎร์ หมู่ที่5 -เทศบาลเมืองนาสาร) (ดู : 726) 23 มิ.ย. 2557
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา (ดู : 914) 6 ธ.ค. 2556
ประกาศประมูลจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายสามแยกทางหลวงจังหวัด 4009 บ้านหนองปลิง หมู่ที่ 1 - บ้านหนองเภา หมู่ที่4 (ช่วงที่ 2) (ดู : 850) 11 พ.ย. 2556
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ฺBox Culverts บริเวณถ้ำพระ หมู่ที่ ๑ ตำบลคลองปราบ (ดู : 266) ธ.ค.
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการบุกเบิกถนนควนเหรียงหมู่ที่ ๕ ตำบลคลองปราบ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 554) ธ.ค.
ประกาศผลสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีตสายดอยควนสถิตย์ หมู่ที่๕ ตำบลคลองปราบ (ดู : 535) ธ.ค.
ประกาศผลสอบราคาโครงการขยายเขตประปาภูมิภาคถนนสายวัดถ้ำขรม-บ้านคลองวังช้างหมู่ที่๑ ตำบลคลองปราบ (ดู : 552) ธ.ค.
ประกาศผลสอบราคาโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่ ๔ ถังแชมเปญ (ดู : 525) ธ.ค.
ประกาศผลสอบราคาโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอย ๒๙ หมู่ที่๓ ตำบลคลองปราบ (ดู : 490) ธ.ค.
ประกาศผลสอบราคาโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยพวงทองพัฒนาหมู่ที่๒ ตำบลคลองปราบ (ดู : 533) ธ.ค.
ประกาศผลสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีตสายหน้าศาลาเฉลิมพระเกียรติหมู่ที่๔ ตำบลคลองปราบ (ดู : 517) ธ.ค.
 
 หน้า  1 |  2 |  3 | 
 
   เทศบาลตำบลคลองปราบ
   เทศบาลตำบลคลองปราบ ตำบลคลองปราบ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฏร์ธานี
   โทรศัพท์ : 077-344117 โทรสาร : 077-344369
E-mail Address : klongprab@hotmail.com
   Copyright © 2019. www.klongprab.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs