Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
 
     หน้าแรก
ข้อมูลทั่วไป
   ประวัติความความเป็นมา
   ข้อมูลพื้นฐานเทศบาล
   แผนที่และการเดินทาง
   โครงสร้างการบริหาร
   ยุทธศาสตร์และแนวทางพัฒนา
   วิสัยทัศน์และนโยบาย
   อำนาจหน้าที่
   ผลงานเทศบาล
   สารจากนายกเทศมนตรี
   วารสาร/จดหมายข่าว
แผนพัฒนาเทศบาล
   รายงานการติดตามผล
   แผนพัฒนาท้องถิ่น
   แผนการดำเนินงานประจำปี
   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
   งานบริหารงานบุคคล
    การจัดซื้อจัดจ้าง
   การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
รายงาน
   รายงานทางการเงิน
   งานการประชุมสภา
   รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร
เทศบัญญัติ
   งบประมาณรายจ่าย
   สถิติเรื่องร้องเรียนทางทุจริต
   คู่มือการให้บริการประชาชน
   คู่มือการปฏิบัติงาน
   การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
   เทศบัญญัติต่าง ๆ
   เรื่องอื่นๆ
แผนการปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต
   แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
   ช่องทางเเจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   แผนป้องกันการทุจริต
   การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
   รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
มาตราการภายในเพื่อส่งเสริม
ความโปร่งใสและป้องกัน
   มาตรการเผยเเพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
   มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
   มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   การดำเนินการตามมาตรการการส่งเสริมคุณธรรม เเละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน การให้บริการ
การให้บริการ
   คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
   ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
การปฏิบัติงาน
   คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
   รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
   E-Service
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   การบริหารและทรัพยากรบุคคล
   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคลประจำปี
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
   เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
   การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร
   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
กฏหมายและระเบียบต่างๆ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภา
   สำนักปลัด
   กองคลัง
   กองช่าง
   กองการศึกษา
   บุคลากรฝ่ายปกครอง
 
ติดต่อ สอบถาม
ทต.คลองปราบ 077-341-117
เวลา 08.30 - 16.30
เช็คอีเมล์สารบรรณ
saraban@klongprab.go.th
ทต.คลองปราบ
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒
 
เทศบาลตำบลคลองปราบ ตำบลคลองปราบ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฏร์ธานี :: WWW.KLONGPRAB.GO.TH ::  
นายสมหมาย หนูศรีแก้ว
นายกเทศมนตรีตำบลคลองปราบ


  ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลคลองปราบ
ประกาศ แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ปี 2565 เทศบาลตำบลคลองปราบ (ดู : 20)
การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 33/2564 (ดู : 20)
การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 31/2564 (ดู : 23)
ประกาศกำหนดตำแหน่งพนักงานเทศบาลตำบลคลองปราบ (ดู : 67)
ประกาศแผนอัตรากำลังพนักงานเทศบาล 3 ปีประจำปีงบประมาณ 2564 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2/2564)) (ดู : 55)
การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 27/2564 (ดู : 33)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง เทศบาลตำบลคลองปราบ
ประกาศเทศบาลตำบลคลองปราบเรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการจ้างถนนนบกุย-ควนทัง เชื่อมต่อหมู่ที่ 1 หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 5 ตำบลคลองปราบ  (ดู : 12)
ประกาศผลผู้ชนะประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการด่อสสนามฟุตบอลขนาด ๗ คน ศูนย์กีฬาเทศบาลตำบลคลองปราบ หมู่ที่ ๑ ตำบลคลองปราบ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 93)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการด่อสสนามฟุตบอลขนาด ๗ คน ศูนย์กีฬาเทศบาลตำบลคลองปราบ หมู่ที่ ๑ ตำบลคลองปราบ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 117)
ประกาศเทศบาลตำบลคลองปราบ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคาโดมลานกีฬาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ (e-bidding) (ดู : 211)
ประกาศเทศบาลตำบลคลองปราบ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคาโดมลานกีฬาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ (e-bidding) (ดู : 187)
ประกาศเทศบาลตำบลคลองปราบ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกปรับปรุงสระน้ำหนองเภา หมู่ ที่ ๔ บ้านหนองม่วง ตำบลคลองปราบ  (ดู : 192)
ประมวลภาพกิจกรรม เทศบาลตำบลคลองปราบ
 
รุปกิจกรรมวันพระราชทานธงชาติไทย ประจำปี 2564
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
กิจกรรมการประชาคมระดับตำบลคลองปราบ เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 -2570)
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
กิจกรรมเพื่อพัฒนาสตรีและครอบครัวประจำปีงบประมาณ 2564 กิจกรรมฝึกอบรมอาชีพเสริม ( แปรรูปผลไม้ด้วยการดอง แช่อิ่มและอบแห้ง )
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
กิจกรรมมอบถุงยังชีพให้แก่ผู้กักกันที่เสี่ยงสูงจากโรคติดเชื้อโควิด-19
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
กิจกรรมอบรมขับเคลื่อนจัดการขยะมูลฝอยระดับครัวเรือนและชุมชนประจำปีงบประมาณ 2564 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
กิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรม ป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ2564
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
กิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรม ป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ2563
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ภาพกิจกรรมโครงการชุมชนปลอดขยะ ประจำปี 2563
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
กิจกรรมอบรมพัฒนาสตรีและครอบครัว
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
กิจกรรมตรวจสอบการปล่อยน้ำเสียลงที่สาธารณะ
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ภาพกิจกรรมประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ปี 2562
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
กิจกรรมตรวจสอบกลิ่นเหม็นจากฟารมไก่อำพล
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
กิจกรรมอบรมอาชีพระยะสั้น การทำฝาชีแฟนซี
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
กิจกรรมวันต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ
 
  อ่านรายละเอียด  
 
ข่าวรับสมัครงาน เทศบาลตำบลคลองปราบ
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 10)
ประกาศเทศบาลตำบลคลองปราบ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 29)
ประกาศผลการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลคลองปราบ (ดู : 182)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  (ดู : 138)
ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 128)
ประกาศผลการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลคลองปราบ (ดู : 112)
แหล่งท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ตำบล OTOP
 
ชมรังผึ้ง
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ถ้ำขรม
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ทึ่งถ้ำพระ
 
  อ่านรายละเอียด  
 
VDO แนะนำ เทศบาลตำบลคลองปราบ
 
    เทศบาลตำบลคลองปราบ
  กระดานสนทนา ตั้งกระทู้ใหม่       ดูทั้งหมด     
   
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ทต.คลองปราบ
Facebook
ทต.คลองปราบ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอีเล็กทรอนิกส์
ของราชการ
ทต.คลองปราบ
   
   เทศบาลตำบลคลองปราบ
   เทศบาลตำบลคลองปราบ ตำบลคลองปราบ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฏร์ธานี
   โทรศัพท์ : 077-344117 โทรสาร : 077-344369
E-mail Address : klongprab@hotmail.com
   Copyright © 2019. www.klongprab.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs