Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
 
     หน้าแรก
ข้อมูลทั่วไป
   ประวัติความความเป็นมา
   ข้อมูลพื้นฐานเทศบาล
   แผนที่และการเดินทาง
   โครงสร้างการบริหาร
   ยุทธศาสตร์และแนวทางพัฒนา
   วิสัยทัศน์และนโยบาย
   อำนาจหน้าที่
   ผลงานเทศบาล
   สารจากนายกเทศมนตรี
   วารสาร/จดหมายข่าว
แผนพัฒนาเทศบาล
   รายงานการติดตามผล
   แผนพัฒนาท้องถิ่น
   แผนการดำเนินงานประจำปี
   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
   งานบริหารงานบุคคล
    การจัดซื้อจัดจ้าง
   การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
รายงาน
   รายงานทางการเงิน
   รายงานการประชุมสภา
   รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร
เทศบัญญัติ
   งบประมาณรายจ่าย
   สถิติเรื่องร้องเรียนทางทุจริต
   คู่มือการให้บริการประชาชน
   คู่มือการปฏิบัติงาน
   แนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
   เรื่องอื่นๆ
กฏหมายและระเบียบต่างๆ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภา
   สำนักปลัด
   กองคลัง
   กองช่าง
   กองการศึกษา
   บุคลากรฝ่ายปกครอง
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒
 
เทศบาลตำบลคลองปราบ ตำบลคลองปราบ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฏร์ธานี :: WWW.KLONGPRAB.GO.TH ::  
นายสุกิจจา สถิตเสถียร
นายกเทศมนตรีตำบลคลองปราบ
  ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลคลองปราบ
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมวันเข้าพรรษาประจำปี 2563 (ดู : 6)
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) (ดู : 8)
วันไข้เลือดออกอาเซียน (ดู : 7)
5 มิถุนายน วันสิ่งแวดล้อมโลก (ดู : 9)
มาตรการด้านการป้องกันและการดูแลตนเองจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  (ดู : 65)
เทศบาลตำบลคลองปราบ ประชาสัมพันธ์ร่วมรณรงค์ป้องกัน โรค COViD 19 (ดู : 39)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง เทศบาลตำบลคลองปราบ
ประกาศเทศบาลตำบลคลองปราบเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างหอประปาถังเหล็กทรงแชมเปญ-หมู่ที่1 (ดู : 26)
ประกาศเทศบาลตำบลคลองปราบเรื่อง จัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างประปาหอถังเหล็กทรงแซมเปญ(ตอกเข็ม) หมู่ที่ ๑ บ้านหนองปลิง  (ดู : 48)
ประกาศเทศบาลตำบลคลองปราบเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางสายนบกุย-ควนทัง หมู่ที่ 1-5 ตำบลคลองปราบ  (ดู : 46)
ประกาศเทศบาลตำบลคลองปราบ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำบ้านนายแผน - ถ้ำพระ หมู่ที่ 1 (ดู : 55)
ประกาศเทศบาลตำบลคลองปราบ เรื่องประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางนบกุย- ควนทัง หมู่ที่ ๑-๕ ตำบลคลองปราบ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 38)
ประกาศเทศบาลตำบลคลองปราบ เรื่องประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำบ้านนายแผน-ถ้ำพระ หมู่ที่ ๑ ตำบลคลองปราบ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 39)
ประมวลภาพกิจกรรม เทศบาลตำบลคลองปราบ
 
กิจกรรมCSR ตรวจสุขภาพรอบเหมืองแร่
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
กิจกรรมประชุมทำแผน 3ปี เทศบาลคลองปราบ&
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
กิจกรรมวันส่งกรานต์
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
กิจกรรมซักซ้อมแผนป้องกันอำเภอบ้านนาสาร ณ วัดคลองปราบกัลยาราม
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
การรับสมัครเลือกนายกเทศมนตรีตำบลและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
คณะทำงานของคลังจังหวัดสุราษฎร์ธานีตรวจเยี่ยมเทศบาลตำบลคลองปราบ
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
งานประเพณีสงกรานต์ รดน้ำผู้สูงอายุ
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
งานประเพณีลอยกระทง
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
อบรมและทัศนศึกษาดูงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
กิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพ อสม.ตำบลคลองปราบ
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
กิจกรรมอบรมผู้ปฎิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น ปี 2555
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
กิจกรรมอบรมดับเพลิงเบื้องต้น - กู้ชีพ
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
กิจกรรมอบรมแกนนำเครือข่าย พม.ตำบลคลองปราบ
 
  อ่านรายละเอียด  
 
ข่าวรับสมัครงาน เทศบาลตำบลคลองปราบ
ประกาศเทศบาลตำบลคลองปราบเรื่องการรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างประจำปี 2562 (ดู : 150)
ประกาศเทศบาลเรื่อง การรับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง (ดู : 150)
ประกาศเทศบาลตำบลคลองปราบ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 205)
ประกาศเทศบาลตำบลคลองปราบเรื่อง เปลี่ยนแปลงกำหนดการวันสรรหาและเลือกสรรและวันประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 122)
ประกาศเทศบาลตำบลคลองปราบเรื่อง เปลี่ยนแปลงวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร และประกาศกำหนดวันเวลาสถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการเลือกสรรพนักงานจ้าง (ดู : 95)
ประกาศเทศบาลตำบลคลองปราบเรื่องการรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างประจำปี 2562 (ดู : 207)
แหล่งท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ตำบล OTOP
 
ชมรังผึ้ง
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ถ้ำขรม
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ทึ่งถ้ำพระ
 
  อ่านรายละเอียด  
 
VDO แนะนำ เทศบาลตำบลคลองปราบ
 
    เทศบาลตำบลคลองปราบ
  กระดานสนทนา ตั้งกระทู้ใหม่       ดูทั้งหมด     
   เทศบาลตำบลคลองปราบ
   เทศบาลตำบลคลองปราบ ตำบลคลองปราบ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฏร์ธานี
   โทรศัพท์ : 077-344117
   Copyright © 2019. www.klongprab.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs