Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
 
     หน้าแรก
ข้อมูลทั่วไป
   ประวัติความความเป็นมา
   ข้อมูลพื้นฐานเทศบาล
   แผนที่และการเดินทาง
   โครงสร้างการบริหาร
   ยุทธศาสตร์และแนวทางพัฒนา
   วิสัยทัศน์และนโยบาย
   อำนาจหน้าที่
   ผลงานเทศบาล
   วารสาร/จดหมายข่าว
   กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
แผนพัฒนาเทศบาล
   รายงานการติดตามผล
   แผนพัฒนาท้องถิ่น
   แผนการดำเนินงานประจำปี
   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
   งานบริหารงานบุคคล
    การจัดซื้อจัดจ้าง
   การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
   แผนการใช่จ่ายงบประมาณประจำปี
   แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงาน
   รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
   งานการประชุมสภา
   รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร
   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
เทศบัญญัติ
   งบประมาณรายจ่าย
   สถิติเรื่องร้องเรียนทางทุจริต
   คู่มือการให้บริการประชาชน
   คู่มือการปฏิบัติงาน
   เทศบัญญัติต่าง ๆ
   เรื่องอื่นๆ
แผนการปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต
   แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
   ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
   การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
   รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
มาตราการภายในเพื่อส่งเสริม
ความโปร่งใสและป้องกัน
   มาตรการเผยเเพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
   มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
   มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   การดำเนินการตามมาตรการการส่งเสริมคุณธรรม เเละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน การให้บริการ
การให้บริการ
   คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
   ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
การปฏิบัติงาน
   คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
   รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
   E-Service
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   การบริหารและทรัพยากรบุคคล
   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคลประจำปี
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
   เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
   การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
   นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
การส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร
   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
กฏหมายและระเบียบต่างๆ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภา
   สำนักปลัด
   กองคลัง
   กองช่าง
   กองการศึกษา
   บุคลากรฝ่ายปกครอง
 
ติดต่อ สอบถาม
ทต.คลองปราบ 077-341-117
เวลา 08.30 - 16.30
เช็คอีเมล์สารบรรณ
saraban@klongprab.go.th
ทต.คลองปราบ
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒
 
เทศบาลตำบลคลองปราบ ตำบลคลองปราบ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฏร์ธานี :: WWW.KLONGPRAB.GO.TH ::  
นายสมหมาย หนูศรีแก้ว
นายกเทศมนตรีตำบลคลองปราบ


  ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลคลองปราบ
ประกาศ เรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 (ดู : 6)
ประกาศ รายงานการรับจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2565 (ดู : 18)
ประกาศ เรื่องแผนพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ปีงบประมาณ 2566 (ดู : 26)
ประกาศรายงานการตรวจพัสดุประจำปี พ.ศ.2565 (ดู : 41)
เทศบาลตำบลคลองปราบร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดโครงการพาณิชย์..ลดราคา ช่วยประชาชน ปี 2565  (ดู : 25)
ประชาสัมพันธ์ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 (ดู : 31)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง เทศบาลตำบลคลองปราบ
ประกาศ เรื่อง การดำเนินการตรวจรับพัสดุ โครงการซ่อมแซมระบบประปา หมู่ที่2 บ้านทางข้าม ตำบลคลองปราบ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราาฎร์ธานี (ดู : 2)
เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566 โครงการขุดลอกสระน้ำหนองทิว หมู่ที่2 บ้านทางข้าม ตำบลคลองปราบ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 11)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต หมู่ที่1 บ้านหนองปลิง - หมู่ที่ 4 บ้านหนองม่วง ตำบลคลองปราบ เชื่อมต่อถนนกาญจนา อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 8)
ประกาศ เรื่อง การดำเนินการตรวจรับพัสดุ โครงการซ่อมแซมระบบประปา หมู่ที่2 บ้านทางข้าม ตำบลคลองปราบ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราาฎร์ธานี (ดู : 8)
ประกาศการดำเนินการตรวจรับพัสดุ โครงการซ่อมแซมระบบประปา หมู่ 4 บ้านหนองม่วง ต.คลองปราบ อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี (ดู : 17)
ประกาศการดำเนินการตรวจรับพัสดุ โครงการซ่อมแซมระบบประปา หมู่ 1 บ้านหนองปลิง ต.คลองปราบ อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี (ดู : 14)
ประมวลภาพกิจกรรม เทศบาลตำบลคลองปราบ
 
ภารกิจลงพื้นที่ดูงานถนนคอนกรีต ซ.ควนเหรียง ม.5
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ภารกิจลงพื้นที่ควบคุมงานเทพื้นถนนคอนกรีต ถนนซอยควนเหรียง ม.5
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในชุมชนพื้นที่เสี่ยงภัยพิบัติ
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
กิจกรรมอนุรักษ์และสืบสานประเพณีลอยกระทง 2565
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ลงพื้นที่ ม.1 เพื่อตรวจสอบและประเมิน บ้านเป้าหมาย
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ภารกิจควบคุมงานเทพื้นถนนคอนกรีต ถนนซอยควนเหรียง ม.5
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ภารกิจลงพื้นที่ซ่อมท่อประปา ม.4 บ.หนองม่วง
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ภารกิจลงพื้นที่ซ่อมแซมถนน
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
กิจกรรมพัฒนาพื้นที่สาธารณประโยชน์ 39 ไร่เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
พิธีวางพวงมาลาเพื่อน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ภารกิจลงพื้นที่ช่วยตัดต้นไม้ที่ไม้ที่ตายแล้วเพื่อป้องการการล้มตีหลังคาบ้านของราษฎร
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ภารกิจลงพื้นที่บริเวณสำนักสงฆ์ถ้ำพระ ม.1 ต.คลองปราบ
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ภารกิจปรับปรุงพื้นที่ 2 ข้างทางถนน บริเวณหน้าวัดคลองปราบกัลยาราม
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ภารกิจลงพื้นที่ซ่อมสร้างถนนลาดยาง สายทิวทอง
 
  อ่านรายละเอียด  
 
ข่าวรับสมัครงาน เทศบาลตำบลคลองปราบ
ประกาศรับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น  (ดู : 41)
ประกาศการรับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง (ดู : 23)
ประกาศการรับโอนย้าย พนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหารที่ว่าง กรณีเกษียรอายุราชการ (ดู : 47)
ประกาศรับโอนพนักงานเทศบาลตำแหน่งสายงานบริหารเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งว่าง (ดู : 86)
ประกาศ รายชื่อผลการเลือกสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเทศบาลตำบลคลองปราบ (ดู : 101)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 71)
แหล่งท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ตำบล OTOP
 
ชมรังผึ้ง
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ถ้ำขรม
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ทึ่งถ้ำพระ
 
  อ่านรายละเอียด  
 
VDO แนะนำ เทศบาลตำบลคลองปราบ
 
    เทศบาลตำบลคลองปราบ
  กระดานสนทนา ตั้งกระทู้ใหม่       ดูทั้งหมด     
   
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ทต.คลองปราบ
Facebook
ทต.คลองปราบ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอีเล็กทรอนิกส์
ของราชการ
ทต.คลองปราบ
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
 
   เทศบาลตำบลคลองปราบ
   เทศบาลตำบลคลองปราบ ตำบลคลองปราบ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฏร์ธานี
   โทรศัพท์ : 077-344117 โทรสาร : 077-344369
E-mail Address : klongprab@hotmail.com
   Copyright © 2019. www.klongprab.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs