Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
 
     หน้าแรก
ข้อมูลทั่วไป
   ประวัติความความเป็นมา
   ข้อมูลพื้นฐานเทศบาล
   แผนที่และการเดินทาง
   โครงสร้างการบริหาร
   ยุทธศาสตร์และแนวทางพัฒนา
   วิสัยทัศน์และนโยบาย
   อำนาจหน้าที่
   ผลงานเทศบาล
   สารจากนายกเทศมนตรี
   วารสาร/จดหมายข่าว
แผนพัฒนาเทศบาล
   รายงานการติดตามผล
   แผนพัฒนาท้องถิ่น
   แผนการดำเนินงานประจำปี
   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
   งานบริหารงานบุคคล
    การจัดซื้อจัดจ้าง
   การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
รายงาน
   รายงานทางการเงิน
   รายงานการประชุมสภา
   รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร
เทศบัญญัติ
   งบประมาณรายจ่าย
   สถิติเรื่องร้องเรียนทางทุจริต
   คู่มือการให้บริการประชาชน
   คู่มือการปฏิบัติงาน
   แนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
   เทศบัญญัติต่าง ๆ
   เรื่องอื่นๆ
กฏหมายและระเบียบต่างๆ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภา
   สำนักปลัด
   กองคลัง
   กองช่าง
   กองการศึกษา
   บุคลากรฝ่ายปกครอง
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒
 
เทศบาลตำบลคลองปราบ ตำบลคลองปราบ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฏร์ธานี :: WWW.KLONGPRAB.GO.TH ::  
นายสุกิจจา สถิตเสถียร
นายกเทศมนตรีตำบลคลองปราบ
  ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลคลองปราบ
ประกาศ ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย (ใหม่) (ดู : 14)
ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 เทศบาลตำบลคลองปราบ (ดู : 69)
ประกาศ เรื่องกำหนดการจัดเก็บค่าขยะมูลฝอย และค่าน้ำประปาประจำเดือนมกราคม 2564 (ดู : 15)
ประกาศ เรื่องกำหนดการจัดเก็บค่าขยะมูลฝอย และค่าน้ำประปาประจำเดือนธันวาคม 2563 (ดู : 24)
แนวทางสร้างการรับรุ้สุ่ชุมชนครั้งที่39/63 (ดู : 40)
ประชาสัมพันธ์ลงทะเบียนผู้สูงอายุรับเบี้ยยังชีพปี2565 (ดู : 48)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง เทศบาลตำบลคลองปราบ
ประกาศเทศบาลตำบลคลองปราบ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคาโดมลานกีฬาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ (e-bidding) (ดู : 65)
ประกาศเทศบาลตำบลคลองปราบ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคาโดมลานกีฬาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ (e-bidding) (ดู : 61)
ประกาศเทศบาลตำบลคลองปราบ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกปรับปรุงสระน้ำหนองเภา หมู่ ที่ ๔ บ้านหนองม่วง ตำบลคลองปราบ  (ดู : 68)
ประกาศเทศบาลตำบลคลองปราบ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกปรับปรุงสระน้ำหนองเภา หมู่ที่ 4 บ้านหนองม่วง ตำบลคลองปราบ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e+bidding) (ดู : 79)
ประกาศเทศบาลตำบลคลองปราบเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างหอประปาถังเหล็กทรงแชมเปญ-หมู่ที่1 (ดู : 106)
ประกาศเทศบาลตำบลคลองปราบเรื่อง จัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างประปาหอถังเหล็กทรงแซมเปญ(ตอกเข็ม) หมู่ที่ ๑ บ้านหนองปลิง  (ดู : 132)
ประมวลภาพกิจกรรม เทศบาลตำบลคลองปราบ
 
กิจกรรมอบรมพัฒนาสตรีและครอบครัว
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
กิจกรรมตรวจสอบการปล่อยน้ำเสียลงที่สาธารณะ
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ภาพกิจกรรมประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ปี 2562
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
กิจกรรมตรวจสอบกลิ่นเหม็นจากฟารมไก่อำพล
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
กิจกรรมอบรมอาชีพระยะสั้น การทำฝาชีแฟนซี
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
กิจกรรมวันต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
กิจกรรมCSR ตรวจสุขภาพรอบเหมืองแร่
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
กิจกรรมประชุมทำแผน 3ปี เทศบาลคลองปราบ&
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
กิจกรรมวันส่งกรานต์
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
กิจกรรมซักซ้อมแผนป้องกันอำเภอบ้านนาสาร ณ วัดคลองปราบกัลยาราม
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
การรับสมัครเลือกนายกเทศมนตรีตำบลและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
คณะทำงานของคลังจังหวัดสุราษฎร์ธานีตรวจเยี่ยมเทศบาลตำบลคลองปราบ
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
งานประเพณีสงกรานต์ รดน้ำผู้สูงอายุ
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
งานประเพณีลอยกระทง
 
  อ่านรายละเอียด  
 
ข่าวรับสมัครงาน เทศบาลตำบลคลองปราบ
ประกาศผลการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลคลองปราบ (ดู : 27)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  (ดู : 31)
ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 32)
ประกาศผลการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลคลองปราบ (ดู : 43)
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 38)
ประกาศผลการเลือกสรรบุคคลเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น กรณี เพิ่มเติม (ดู : 25)
แหล่งท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ตำบล OTOP
 
ชมรังผึ้ง
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ถ้ำขรม
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ทึ่งถ้ำพระ
 
  อ่านรายละเอียด  
 
VDO แนะนำ เทศบาลตำบลคลองปราบ
 
    เทศบาลตำบลคลองปราบ
  กระดานสนทนา ตั้งกระทู้ใหม่       ดูทั้งหมด     
   
   เทศบาลตำบลคลองปราบ
   เทศบาลตำบลคลองปราบ ตำบลคลองปราบ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฏร์ธานี
   โทรศัพท์ : 077-344117
   Copyright © 2019. www.klongprab.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs