Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
 
     หน้าแรก
ข้อมูลทั่วไป
   ประวัติความความเป็นมา
   ข้อมูลพื้นฐานเทศบาล
   แผนที่และการเดินทาง
   โครงสร้างการบริหาร
   ยุทธศาสตร์และแนวทางพัฒนา
   วิสัยทัศน์และนโยบาย
   ผลงานเทศบาล
   สารจากนายกเทศมนตรี
   วรสารเทศบาล
แผนพัฒนาเทศบาล
   รายงานการติดตามผล
   แผนพัฒนาสามปี
   แผนการดำเนินงานประจำปี
   แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
รายงาน
   รายงานทางการเงิน
   รายงานการประชุมสภา
   รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร
เทศบัญญัติ
   งบประมาณรายจ่าย
   เรื่องอื่นๆ
กฏหมายและระเบียบต่างๆ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภา
   สำนักปลัด
   กองคลัง
   กองช่าง
   กองการศึกษา
   บุคลากรฝ่ายปกครอง
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒
 
เทศบาลตำบลคลองปราบ ตำบลคลองปราบ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฏร์ธานี :: WWW.KLONGPRAB.GO.TH ::  
นายสุกิจจา สถิตเสถียร
นายกเทศมนตรีตำบลคลองปราบ
  ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลคลองปราบ
เทศบาลตำบลคลองปราบ ประชาสัมพันธ์ร่วมรณรงค์ป้องกัน โรค COViD 19 (ดู : 8)
ประกาศเทศบาลตำบลคลองปราบเรื่อง ประชาสัมพันธ์การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตเทศบาลตำบลคลองปราบ (ดู : 64)
ประกาศเทศบาลตำบลคลองปราบเรื่องผลการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างประจำปี 2562 (ดู : 117)
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) (ดู : 46)
ประกาศใช้แผนอัตรากำลังพนักงานเทศบาล 3 ปี (ุ61-63) ปรับปรุงครั้งที่ 1 (ดู : 103)
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  (ดู : 62)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง เทศบาลตำบลคลองปราบ
ประกาศเทศบาลตำบลคลองปราบเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางสายนบกุย-ควนทัง หมู่ที่ 1-5 ตำบลคลองปราบ  (ดู : 2)
ประกาศเทศบาลตำบลคลองปราบ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำบ้านนายแผน - ถ้ำพระ หมู่ที่ 1 (ดู : 6)
ประกาศเทศบาลตำบลคลองปราบ เรื่องประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางนบกุย- ควนทัง หมู่ที่ ๑-๕ ตำบลคลองปราบ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 11)
ประกาศเทศบาลตำบลคลองปราบ เรื่องประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำบ้านนายแผน-ถ้ำพระ หมู่ที่ ๑ ตำบลคลองปราบ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 16)
ประกาศเทศบาลตำบลคลองปราบ เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ จุน้ำได้ไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  (ดู : 10)
ประกาศเทศบาลตำบลคลองปราบ เรื่องประกวดราคาโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ จุน้ำได้ไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 32)
ประมวลภาพกิจกรรม เทศบาลตำบลคลองปราบ
 
กิจกรรมCSR ตรวจสุขภาพรอบเหมืองแร่
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
กิจกรรมประชุมทำแผน 3ปี เทศบาลคลองปราบ&
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
กิจกรรมวันส่งกรานต์
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
กิจกรรมซักซ้อมแผนป้องกันอำเภอบ้านนาสาร ณ วัดคลองปราบกัลยาราม
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
การรับสมัครเลือกนายกเทศมนตรีตำบลและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
คณะทำงานของคลังจังหวัดสุราษฎร์ธานีตรวจเยี่ยมเทศบาลตำบลคลองปราบ
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
งานประเพณีสงกรานต์ รดน้ำผู้สูงอายุ
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
งานประเพณีลอยกระทง
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
อบรมและทัศนศึกษาดูงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
กิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพ อสม.ตำบลคลองปราบ
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
กิจกรรมอบรมผู้ปฎิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น ปี 2555
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
กิจกรรมอบรมดับเพลิงเบื้องต้น - กู้ชีพ
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
กิจกรรมอบรมแกนนำเครือข่าย พม.ตำบลคลองปราบ
 
  อ่านรายละเอียด  
 
ข่าวรับสมัครงาน เทศบาลตำบลคลองปราบ
ประกาศเทศบาลตำบลคลองปราบเรื่องการรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างประจำปี 2562 (ดู : 105)
ประกาศเทศบาลเรื่อง การรับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง (ดู : 113)
ประกาศเทศบาลตำบลคลองปราบ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 176)
ประกาศเทศบาลตำบลคลองปราบเรื่อง เปลี่ยนแปลงกำหนดการวันสรรหาและเลือกสรรและวันประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 93)
ประกาศเทศบาลตำบลคลองปราบเรื่อง เปลี่ยนแปลงวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร และประกาศกำหนดวันเวลาสถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการเลือกสรรพนักงานจ้าง (ดู : 73)
ประกาศเทศบาลตำบลคลองปราบเรื่องการรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างประจำปี 2562 (ดู : 175)
แหล่งท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ตำบล OTOP
 
ชมรังผึ้ง
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ถ้ำขรม
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ทึ่งถ้ำพระ
 
  อ่านรายละเอียด  
 
VDO แนะนำ เทศบาลตำบลคลองปราบ
 
    เทศบาลตำบลคลองปราบ
  กระดานสนทนา ตั้งกระทู้ใหม่       ดูทั้งหมด     
   เทศบาลตำบลคลองปราบ
   เทศบาลตำบลคลองปราบ ตำบลคลองปราบ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฏร์ธานี
   โทรศัพท์ : 077-344117
   Copyright © 2019. www.klongprab.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs